Profile

Ján Koniarek Gallery was founded in 1976 under the name of the District Gallery with the seat in Trnava. It was the only centre of cultural and educational activities in the sphere of visual culture in the district. On the the occasion of the100th anniversary of birth of the sculptor Ján Koniarek, the founder of the modern Slovak sculpture, the gallery was renamed to Ján Koniarek District Gallery. Since 1984 it has been known as Ján Koniarek Gallery in Trnava, hereinafter referred to as the GJK). The gallery has undergone several changes and since 1 April 2002 its administrator has been the Trnava Self-Governing Region.

Koppel Villa in Zelený kríček 3 (street), is the gallery’s administration and exhibition centre. It is the late-Classicist building that underwent substantial reconstruction in 1910 – 1911 (its exhibition space is 678.7 m2). After the reconstruction (1990 – 93), the first exhibition opened there was the one titled 1+1+1=1 by Blažej Baláž. On the occasion of the 50th anniversary of Ján Koniarek’s passing away, the gallery opened the new wing of Koppel Villa (14th October 2002) which presents the Permanent Exhibition of Ján Koniarek´s Sculptural Works in the area of 312.3 m2. After the reconstruction of the new wing, two new permanent exhibitions were opened: The Treasure of Slovakia – Classic Slovak Art of the 20th century and Ján Koniarek – the founder of the Slovak Modern Sculpture.

The Synagogue – Centre of the Contemporary Art was renewed and adapted for exhibition purposes. On25 June 1994, the gallery started its exhibition activities in the former Jewish Synagogue, acquired in 1981. It is a unique space with two side aisles flanking the nave and a rectangular ending; the façade is dominated by two towers designed in the oriental – historicial way built in 1891 – 1897. The first exhibition shown there was A Journey by the Untitled artistic group (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská).

Contacts

Koppel Villa

Jan Koniarek Gallery in Trnava
Zelený kríčok 3
917 01 Trnava
Slovak Republic
Phone: +421 33 55 11 659
fax: +421 33 5511 391
e-mail: info@gjk.sk
web: www.gjk.sk

GPS coordinates:
48°22’50.64″N
17°34’56.74″E 

Synagogue – Center of Contemporary Art

Halenárska 2
917 01 Trnava
Slovak Republic
Phone: +421 33 55 14 657
e-mail: info@gjk.sk
web: www.gjk.sk

GPS coordinates:
48°22’41.17″N
17°35’24.78″E 

Director

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK
kurátor
riaditelgjk@gjk.sk
033-551-1391

Narodený v roku 1962.
V rokoch 1981-1985 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení.
V roku 1988 absolvoval rigorózne skúšky na FFUK Bratislava. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.


Staff

sekretariát

Mgr. Klaudia Kisová
sekretariát GJK
sekretariat@gjk.sk
033-551-1659

PR

Vladimír Trubač
PR manažér
PR, správa webu, fotograf
pr@gjk.sk
091-598-2693

ekonóm

Katarína Ďurišová
ekonóm
durisova.katarina@zupa-tt.sk
033-551-1659

galerijný pedagóg

Mgr. Katarína Ševčíková
galerijný pedagóg
pedagog@gjk.sk
033-551-1659

kurátori

Mgr. Michal Stolárik
kurátor
kurator@gjk.sk
033-551-1659

Mgr. Filip Krutek
kurátor
historik umenia, správa depozitu
historik.umenia@gjk.sk
033-551-1659

kustódi

Iveta Horváthová
kustód
služba pri výstavách - Koppelova vila
dozor@gjk.sk
033-551-1659

Mgr. Patrik Krajčovič
kustód
historik umenia
kustod@gjk.sk
033-551-1659

Ing. Michaela Križanová
kustód
služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-4657

Alena Šimončičová
kustód
služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-1659

údržba

Jozef Záhora
údržba

033-551-4657

upratovanie

Mária Kotvasová
upratovanie

033-551-4657

Subject of activity

The applications for the projects to be included in the exhibition plan have to include:
• a completed application form – application for an exhibition
• curricula vitae and an overview of implemented projects
• the concept and conceptual framework of the project submitted in a written form
• the portfolio or a visual attachment reflecting the applicants’ works of art
• a description of technical and construction requirements and preliminary estimated budget

The call concerns two exhibition premises of GJK. The Koppel Villa premises follow the original dramaturgy which suited the needs related to presentation of the individual exhibitions of leading Slovak artists with regard to the regional context. However, the long-term purpose of these premises is to map the development and transformation of the media of hanging pictures, new media or spatial objects. The other exhibition premises presented as Synagogue – Center of Contemporary Art are ideal for the projects primarily employing the specificities of sacral space and their reflections, or, on the contrary, the projects focusing on their neutralisation (from monumental implementations to works of rather intimate nature). Both premises are also suitable for presenting group exhibitions.
Besides exhibition premises, GJK also provides technical equipment, assists in the implementation of the exhibition, transportation of the work and the PR project. The submitted project may be sent electronically to info@gjk.sk or by mail to:

Jan Koniarek Gallery in Trnava
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Slovak Republic

For more information please contact the experts:


Files for download:

Prihláška na realizáciu výstavy v GJK (pdf) [SK]

Plány výstavných priestorov GJK (pdf) [SK, EN]

+ foto

…in progress

 

 

Members of the Commission for the Purchase of GJK collections for the period (since 1.5.2019):

 • Mgr. Renáta Niczová
 • Mgr. Mira Sikorová Putišová
 • Milan Mikula
 • Mgr. Filip Krutek
 • Mgr. Jakub Slobodník

Members of the GJK Gallery board 2019 – 2023:

 • Mgr. Renáta Niczová
 • Mgr. Peter Kadlic
 • Milan Mikula
 • Mgr. Rastislav Mráz
 • Ing. Zuzana Dohnalová

History

Synagóga zač. 20 storočia, exteriér

V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

GJK dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany).

Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991).

Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov GJK. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy.

Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž: 1+1+1=1.

Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia J. Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.

Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská).

Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.

Medzi trnavské prvenstvá na Slovensku patrí prvé udelenie výsad slobodného kráľovského mesta (1238) a spustenie prvej trate konskej železnice z Bratislavy do Trnavy (1846). Z umelecko-historického hľadiska zaznamenala Trnava svoje vrcholy v období stredoveku (jedno z najzachovalejších mestských opevnení; kostoly sv. Mikuláša a sv. Heleny) a v období baroka v 17. – 18. storočí (existencia Trnavskej univerzity 1635 – 1777, komplex univerzitných budov s chrámom sv. Jána Krstiteľa; kostoly sv. Trojice, sv. Anny atď.). Pre unikátnosť, kvalitu a zachovalosť pamiatkového fondu bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu (1987). Pre množstvo kostolov a sídlo cirkevnej vrchnosti dostalo mesto prezývku „malý Rím“. Galéria Jána Koniarka v Trnave spolu so Záhorskou galériou v Senici a Galériou súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede vytvára potrebné zázemie pre rozvoj výtvarnej kultúry v regióne. Dôležitú úlohu v povojnovom období zohrali aj Piešťany (Socha piešťanských parkov 1967 – 1970; Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch nad Váhom (od 1967 – najstaršie dodnes existujúce na Slovensku). Z trnavského kraja pochádza aj celý rad významných slovenských umelcov 20. storočia (J. Koniarek, F. Štefunko, C. Majerník, F. Reichentál, E. Špitz, A. Klimo, J. Koller, A. Cepka a ďalší).

Objekt v tvare prísmena L je poschodový, s mansardovou strechou. Na poschodie vedie vstupná hala s monumentálnym schodiskom a dreveným obložením. Na prvom poschodí sa nachádza päť priechodných miestnosti s prvou ústrednou sálou, ktorá má vyšší strop a tri vysoké polkruhové okná.

V 20. storočí slúžila ako materská škôlka aj neskôr pre Ústav národného zdravia.

V rokoch 1990-93 prebehla čiastočná rekonštrukcia Kopplovej vily pre výstavné a kancelárske potreby galérie. Prvá výstava sa uskutočnila v máji 1994.

Ide o poschodovú železobetónovú konštrukciu s veľkými skelenenými plochami, ktorá sa výškovo napojila na pôvodnú Kopplovu vilu.

Od roku 2007 sú tu inštalované dve stale expozície galérie: Sochár Ján Koniarek a Klenoty domova. Sporadicky sa v tomto priestore odohrávajú koncerty vážnej a džezovej hudby a iné kultúrne aktivity.

Ide o ojedinelý sakrálny priestor trojloďovej baziliky s pravouhlým uzáverom a dvomi vežami na priečelí v štýle orientálno-historizujúcej architektúry (1891 – 1897).

Zmienky o židovskej komunite v Trnave nachádzame od roku 1340. V roku 1494 tu boli Židia obvinení z rituálnej vraždy a ako dôsledok bolo 14 z nich upálených. Ostatní boli vykázaní z mesta. Južná brána, ktorou mesto opustili, bola zamurovaná.

Zákaz mestskej rady založiť židovskú komunitu v Trnave potvrdil cisár Ferdinand I. (v roku 1533) a neskôr, v roku 1686 i Leopold I. Jozef II. v roku 1783 tento rozsudok zrušil a v priebehu 19. storočia sa židovská komunita v Trnave rozrástla natoľko, že v roku 1855 sa rabín Simon Sidon rozhodol presťahovať z Cífera do Trnavy.

Počas druhej svetovej vojny počas holokaustu bolo okolo 3000 Židov z Trnavy odvedených, mnohí utiekli a židovská komunita prestala existovať. V súčasnosti sa na empore synagógy nachádza stála expozícia judaík zo zbierok židovskej obce a Múzea židovskej kultúry SNM v Bratislave.

Pred synagógou sa nachádza pamätník obetiam holokaustu, ktorý postavili po 2. svetovej vojne podľa návrhu architekta Artura Szalatanaia-Slatinského. V roku 1950 získala túto budovu firma, ktorá ju využívala ako sklad pre drobný tovar a do interiéru vstavala 5 poschodí a nákladný výťah.

V roku 1978 bola synagóga navrhnutá na zápis do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2276/0). V roku 1986 budovu poškodil požiar. V rokoch 1993-94 Galéria Jána Koniarka objekt čiastočne zrekonštruovala pre výstavné účely.

Prezentácii súčasného umenia slúži od júna 1994 ako Synagóga – Centrum súčasného umenia. Konajú sa tu výstavné projekty, ktoré často reflektujú historickú pamäť objektu a jeho genius loci. Preferujú sa priestorové formy súčasného umenia a nové médiá (objekty, inštalácie, videoinštalácie, interaktívne projekty a pod.).

V bývalej synagóge sa usporadúvajú aj početné komorné koncerty či prednášky.

 • Vladimír Beskid
  od 1. 1. 2019 riaditeľ
 • Zuzana Dohnalová
  1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 poverená riadením
 • Róbert Němeček
  2. 1. 2013 – 30. 6. 2018 riaditeľ
 • Jakub Slobodník
  1. 9. 2012 – 31. 12. 2012 poverený riadením
 • Ľudmila Kasaj Poláčková
  12. 4. 2012 – 31. 8. 2012 riaditeľka
 • Jakub Slobodník
  28. 4. 2011 – 11. 4. 2012 poverený riadením
 • Božena Brestovanská
  9. 2. 2011 – 27. 4. 2011 poverená riadením
 • Vladimír Beskid
  1. 3. 2006 – 8. 2. 2011 riaditeľ
 • Vladimír Beskid
  1. 12. 2005 – 28. 2. 2006 poverený riadením
 • Viera (Jančeková) Levitt
  7. 11. 2002 – 30. 11. 2005 riaditeľka
 • Viera Jančeková
  1. 4. 2002 – 6. 11. 2002 poverená riadením
 • Priska Štubňová
  15. 7. 1993 – 31. 3. 2002 riaditeľka
 • Priska Štubňová
  15. 9.1992 – 15. 7. 1993 poverená riadením
 • Jaroslav Formanko
  15. 6. 1990 – 14. 9. 1992 riaditeľ
 • Priska Štubňová
  1. 4. 1990 – 15. 6. 1990 poverená riadením
 • Vladimír Siváček
  1. 6. 1976 – 30. 3. 1990 riaditeľ
 • 2016
  otvorenie Synagógy po osemmesačnej rekonštrukcii výstavou Reflexia, Tets Ohnari (JAP)
 • 2008
  prvý Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008
 • 2007
  prvý ročník bienále mladého umenia Skúter
 • 2007
  otvorenie stálej expozície Klenoty domova a celková reinštalácia expozície Ján Koniarek v novom krídle Kopplovej vily
 • 2002
  otvorenie stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka v Novom krídle Kopplovej vily GJK
 • 1994
  otvorená Synagóga – Centrum súčasného umenia
 • 1992
  otvorená Kopplova vila ako sídlo galérie
 • 1991
  prvý ročník Trienále plagátu Trnava
 • 1984
  zmena názvu na Galéria Jána Koniarka v Trnave
 • 1983
  pravidelná výstavná činnosť v prenajatých výstavných priestoroch v Západoslovenskom múzeu v Trnave do roku 1991
 • 1978
  zmena názvu na Okresná galéria Jána Koniarka v Trnave pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára J. Koniarka (1878)
 • 1976
  založená Okresná galéria v Trnave