Profil galérie

Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry.

V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK).

Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. V roku 2002 bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.

Synagóga – Centrum súčasného umenia. GJK získala budovu bývalej synagógy na Halenárskej ul. č. 2 už v roku 1981. Po čiastočnej renovácii v nej bola v roku 1994 spustená výstavná činnosť. V roku 2016 bola po osemmesačnej rekonštrukcii opäť sprístupnená verejnosti.

Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.

Kontakty

Koppelova vila
Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO – 36086932
DIČ – 2021513285
tel.: +421 33 55 11 659
tel: +421 33 55 11 391
e-mail: info@gjk.sk

Synagóga –Centrum súčasného umenia

Halenárska 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: +421 33 55 14 657

Riaditeľ

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK
kurátor
riaditelgjk@gjk.sk
033-551-1391

Narodený v roku 1962.
V rokoch 1981-1985 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení.
V roku 1988 absolvoval rigorózne skúšky na FFUK Bratislava. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.

Profil >>

Zamestnanci

sekretariát

Mgr. Klaudia Kisová
sekretariát GJK
sekretariat@gjk.sk
033-551-1659

PR

Mgr. Viera Kalivodová
PR manažér
pr@gjk.sk

0915 982 693

ekonóm

Katarína Ďurišová
ekonóm
durisova.katarina@zupa-tt.sk
033-551-1659

galerijný pedagóg

Mgr. Katarína Ševčíková
galerijný pedagóg
pedagog@gjk.sk
033-551-1659

kurátori

Mgr. Michal Stolárik
kurátor
kurator@gjk.sk
033-551-1659

Mgr. Filip Krutek
kurátor
historik umenia, správa depozitu
historik.umenia@gjk.sk
033-551-1659

kustódi

Iveta Horváthová
kustód
služba pri výstavách - Koppelova vila
dozor@gjk.sk
033-551-1659

Mgr. Patrik Krajčovič
kustód
historik umenia
kustod@gjk.sk
033-551-1659

Ing. Michaela Križanová
kustód
služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-4657

Alena Šimončičová
kustód
služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-1659

údržba

Jozef Záhora
údržba

033-551-4657

upratovanie

Mária Kotvasová
upratovanie

033-551-4657

Činnosť

Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je vždy 20. septembra.

Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom, či poslucháčom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom podmienkou je, aby každý projekt mal kurátora.

Ďalšie informácie čítajte na stránke Výzva pre umelcov a kurátorov »

Koppelova vila:

PRIPRAVUJEME


Nové krídlo Koppelovej vily:

PRIPRAVUJEME


SYNAGÓGA – Centrum súčasného umenia:

PRIPRAVUJEME


VÝSTAVY / Projekty mimo GJK Trnava:

PRIPRAVUJEME


Plán podujatí 2021:

PRIPRAVUJEME

Galéria Jána Koniarka v Trnave (založená 1976, od roku 2002 zriadená Trnavským samosprávnym krajom) si vydobyla postavenie ako výrazné centrum výtvarnej kultúry mesta a regiónu. Galériu Jána Koniarka vnímam ako dynamický organizmus, ktorý sa sústreďuje na spracovanie a prezentáciu umeleckých diel 20. a 21. storočia verejnosti, na sledovanie aktuálnych trendov súčasnej vizuálnej kultúry v rámci profilovania výtvarného jazyka a stimulovania domácej scény.

Z hlavných úloh, potrebných pre rozvoj galérie, vyberáme predovšetkým nasledovné:

 • stabilizovať činnosť galérie, po personálnej a ekonomickej analýze posilniť umelecko-historický úsek, predovšetkým odborných pracovníkov – historikov/-čky umenia a kurátorov/-rky a lektorov, optimalizovať štruktúru zamestnancov
 • obnoviť činnosť Galerijnej rady GJK ako poradného orgánu riaditeľa GJK, ktorá sa bude spolupodieľať na formovaní stratégie a profilu galérie, vrátane odporúčaní pre dlhodobý výstavný program galérie. Galerijná rad bude definovaná partnersky primeraným zastúpením jednotlivých zložiek ( zástupca zriaďovateľa TTSK – Odbor kultúry a športu; poslanec/-kyňa TTSK – člen/-ka Komisie školstva, telesnej kultúry a kultúry TTSK; predstaviteľ/-ľka galerijnej sféry; predstaviteľ /-ľka výtvarných umelcov; externý kurátor/-kurátorka; zahraničný zástupca a pod.)
 • v krátkom čase vytvoriť premostenie a nadviazať aktívnu spoluprácu s inými kultúrnymi organizáciami TTSK v jednotlivých regiónoch kraja (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Piešťany) a v rozličných odvetviach kultúrnej činnosti (galéria, múzeá, divadlo, knižnice)
 • vytvoriť sieť partnerských galérií v susedných krajinách a rozvinúť vzájomnú spoluprácu, teda na jednej strane doviesť kvalitné umenie do regiónu, na druhej strane vyviesť regionálne ( slo-venské) osobnosti do zahraničia (St. Pölten – Krems an der Donau, Linz, Győr – Budapešť, Brno – Ostrava, Katowice – Krakow, Ľviv-Kyjiv)
 • pokračovať v dobrej spolupráci s kultúrnymi inštitútmi jednotlivých európskych krajín, etablovaných na Slovensku, ktoré dokážu finančne participovať na jednotlivých projektoch (České centrum, Maďarský kultúrny inštitút, Poľský inštitút, Goethe inštitút, British Council a pod.). Využiť túto spoluprácu predovšetkým pri kľúčových periodických podujatiach (Trienále plagátu, Stredoeurópsky festival, Skúter mladého umenia – charakteristika akcií nižšie).
 • posilniť kultúrny manažment v oblasti získavania grantov (foundraising), vyhľadávať partner-ské inštitúcie pri uchádzaní sa o dlhodobé grantové programy (Višegrádsky fond, Euro 2020, Fond na podporu umenia a pod., Granty cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónov)
 • pripraviť projektovú dokumentáciu pre rozšírenie a otvorenie areálu Kopplovej vily na Zelenom kríčku (zrušenie murovaného oplotenia; nové kancelárie, garáž, nutnosť rozšíriť zbierkový depozit, workshopová miestnosť a pod.) prípadne dostavbou v prednej časti, či rekonštrukciou podkrovia vily v primeranom rozsahu

Pri rešpektovaní platnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Zb.z. SNR o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty, zriaďovacia listina galérie) definujem základné body rozvoja galérie nasledovne:

A. Práca so zbierkami

Galéria Jána Koniarka v zmysle štatútu je pamäťová inštitúcia – špecializovaná zbierkotvorná ustanovizeň, ktorá „zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia“. Ide predovšetkým o zbierkotvornú činnosť – akvizíciu zbierok, ich správu, evidenciu a kategorizáciu, prezentáciu tohto kultúrneho dedičstva širokej verejnosti. V tejto oblasti je potrebné najmä:

 • pri akvizičnej činnosti vychádzať zo štatútu galérie, jej zamerania a novodefonovanej Akvizičnej politiky GJK Trnava na roky 2019-23
 • zrealizovať inventarizáciu zbierkového fondu galérie, jej evalváciu resp. vyradiť nehodnotné diela z tohto zbierkového fondu
 • pokračovať v digitalizácií zbierkového fondu resp. v horizonte piatich rokov vytvoriť kompletný digitálny register zbierok (v počte takmer 5000 jednotiek) a jej patričnej prezentácie na svojom webovom portáli, či na celoslovenskom portáli www.umenie.sk a pod.
 • obnoviť programovú nákupnú politiku galérie, ktorá stagnovala v predošlom období z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, alebo bola vykonávaná neodborne; pri nových akvizíciách zohľadňovať časové hľadisko (absencia artefaktov od 90. rokov 20. storočia) a regionálnu príslušnosť autorov, pri sledovaní širšieho slovenského záberu. Pre túto činnosť bude v zmysle zákona zriadená Komisia pre akvizíciu zbierok v podobnom zložení ako Galerijná rada GJK Trnava
 • obnoviť zrušené stále expozície GJK – Sochár Ján Koniarek a „Zlatý fond“ galérie v novom krídle Kopplovej vily a Galériu portrétov vo vstupnom priestore vily (reinštalácia už v roku 2019). Vniesť do nich aj súčasné možnosti nových technológií (mobilné aplikácie, touch screen, inojazyčné mutácie textov a pod.). Pokračovať vo výskume a kompletizácii pozostalosti Jána Koniarka: odliať niekoľko škíc a modelov do trvanlivých materiálov (epoxid, bronz), posilniť tak jeho stálu expozíciu. Zvážiť možnosti dlhodobejších expozícií v priestore Synagógy (vybrané problémy moderného a súčasného umenia, judaiká trnavského kraja, umenie pamäte, dokumentácia architektúry a pod.).
 • pre prácu so zbierkami a ich zapožičaním iným subjektom vytvoriť nutný počet zodpove-dajúcich transportných boxov pre vybrané zbierky, aby pri manipulácií s nimi nedochádzalo k poškodzovaniu

B. Výstavná dramaturgia

 • pre výstavné činnosti v dvoch priestoroch galérie vytvoriť dlhodobý program prezentácie modernej a súčasnej vizuálnej kultúry pri sledovaní troch rovín: regionálna, celoslovenská úroveň a medzinárodná spolupráca
 • rozvinúť programovú výstavnú činnosť nielen v Kopplovej vile a Synagóge – Centre súčasného umenia, ale príležitostne aj v Koniarkovej expozícii (modifikovať tento priestor), definovať možné mediálne preferencie oboch priestorov – súčasné klasické média (maľba, grafika, fotografia a pod.) v Kopplovej vile a objekty, inštalácie, mediálne umenie, interaktívne prostre-dia, site specific inštalácie v Synagóge – Centre súčasného umenia.

Vo výstavnej dramaturgii galérie osobitne vyzdvihnem štyri nasledovné línie:

1. postaviť niekoľko základných kľúčových periodických prehliadok (súťažných) podujatí, ktoré budú tvoriť základnú architektúru výstavnej dramaturgie a budú sa pripravovať v trojročných cykloch:

 1. Medzinárodné trienále plagátu – TPT Rozvíjať prvoradú akciu galérie (aj v zmysle Štatútu galérie) s celosvetovým kontextom, ktorá sa regulárne koná už od roku 1991. Prípadne po prerokovaní v prípravnom výbore TPT rozšíriť o prezentáciu ďalších oblasti digitálneho grafického dizajnu, webdizajnu a pod. V medziobdobí trienále pripraviť aspoň jednu tematickú výstavu, či ucelenú kolekciu plagátov; zintenzívniť spoluprácu s podobnými inštitúciami a bienále/trienále (Moravská galéria Brno – Medzinárodné bienále grafického dizajnu; Muzeum plakatu Warszawa – bienále; Lahden Kaupun-ginmuseo: Lahti International Poster Triennial a pod.).
 2. Stredoeurópsky festival umení- SFU – vytvoriť tradíciu široko spektrálneho festivalu súčasného umenia so stredoeurópskym záberom v nosných oblasťach živého umenia (divadlo, tanec, vizuálne umenie, film, súčasná hudba a literatúra, sochy vo verejnom priestore); Dôležité bude vytvoriť silný medzinárodný festival – vlajkovú loď kultúry kraja, ktorý osloví nielen obyvateľov mesta, či širokú verejnosť kraja vo všetkých jeho regiónoch, ale bude mať značný cezhraničný presah a svoje špecifiká (osobité druhy umenia; umenie na ulici, vo verejnom priestore – mimo kamenných inštitúcií: pouličné divadlo, kaukliarstvo, nový cirkus, video mapping, akcie- performancie, besedy, slam poézia, realizácie sôch v parkoch a pod.). Vytvoriť intenzívny synergický efekt združením financií, priestorov a tvorivých síl umelcov a kultúrnych operátorov (nakoľko taký druh podujatia tu chýba). Tu je nutná spolupráca a vstup iných kultúrnych subjektov ako nosných spoluorganizátorov: ďalšie inštitúcie TTSK (Divadlo Jána Palárika Trnava), Mesto Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín, trnavské univerzity, knižnice a pod. Niektoré festivalové podujatie by sa mali uskutočniť aj v iných mestách a regiónoch kraja ( v spolupráci s mimo trnavskými inštitúciami). Rozvíjať tieto aktivity aj smerom k možnému získaniu národného titulu Mesto kultúry (vytvoreného FPU Bratislava), či titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.
 3. Skúter – trienále mladého českého a slovenského umenia Nadviazať na prerušenú tradíciu akcie GJK Skúter I-III v rokoch 2007-2011. Pripravovať pravidelnú prehliadku mladej generácie umelcov/-kýň do 35 rokov z Čiech a Slovenska a udeliť víťazovi Cenu Cypriána (podľa významného maliara slovenskej moderny z trnavského kraja Cypriána Majerníka (*1909 Veľké Kostoľany +1945 Praha). Rešpektovať rodovú rovnosť umelcov/-kýň v kurátorskom výbere zúčastnených. Hosťovsky prizvať k akcii striedavo umelcov z Maďarska, Rakúska, Poľska či z Ukrajiny. Štvrtý ročník Skútru zorganizovať už v roku 2019 (jún-august) s možným prizvaním maďarských umelcov.

2. Realizácia retrospektívnej výstavy renomovaného umelca/-kyne trnavského regiónu (výtvarníci , čo žijú alebo pochádzajú z tohto regiónu v zmysle Štatútu galérie); na základe umelecko-historického výskumu mapovať lokálnu scénu a jej výrazných predstaviteľov v podobe jednej – dvoch výstav v priebehu roka aj so základným príspevkom na monografický katalóg umelca/-kyne.

3. Prezentácia zbierkového fondu galérie GJK (alebo jeho časti) na výrazných kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Z najbližších výstav, na ktorých bude prezentovaný zbierkový fond, spomeňme aspoň: 2019 – SONDA 1 – príbeh slovenského konceptuálneho umenia, Galéria hlavného mesta Prahy; – SIGNAL , 2019 – Ludwig múzeum Budapešť; 2020 – Galéria U bieleho jednorožca Klatovy; Ján Koniarek – zakladateľ moderného sochárstva: ŽM Dunajská Streda; Oravská galéria Dolný Kubín a pod. Prirodzene paralelne prinášať do trnavského kraja aj výber zo špičkových domácich a zahraničných zbierok vizuálneho umenia dneška (napr. Strabag Foundation Viedeň, Ludwig múzeum Budapešť, Kontakt – Erste Bank Group Collection Viedeň, GHMP Praha, Fait Gallery Brno, Moderná galéria Ľubľana, MOCAK Krakow a pod.). Pri príležitosti 45. výročia založenia galérie v roku2021 vytvoriť reprezentatívnu kolekciu zo zbierok GJK pre ďalšie galérie a múzea – kultúrne inštitúcie TTSK (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica).

4. Zvážiť obnovenie maliarskeho sympózia maľby (pôvodne Moravany nad Váhom – Piešťany) a v spolupráci napr. s Balneologickým múzeom v Piešťanoch vytvoriť aj stálu expozíciu týchto sympoziálnych diel vo vybranom priestore

 • pre zabezpečenie otvorenosti galérie bude pravidelne vypísaná aj otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov pre umelcov, kurátorov, umelecké skupiny, či občianske združenia. Pre posúdenie jednotlivých titulov a výsledný výber výstav bude zriadená príslušná výstavná komisia (resp. samotná Galerijná rada GJK).
 • pripraviť dlhodobejšie výstavné aktivity, ktoré budú spracovávať a pomenúvať vybrané problémy moderného umenia a súčasných tendencií (ikonografické kľúče napr. kozmonautika, rozdelenie Česko-Slovenska, regionálne špecifiká)
 • rozvinúť väčšiu spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v krajskej pôsobnosti, či v rámci Slovenska a zabezpečiť možné reprízy autorských kurátorských projektov v ich výstavných priestoroch
 • vytvoriť priestor pre „hybridné“ výstavy – reálne výstavy s prvkami virtuálnej reality, s využitím nových technológií a mobilných aplikácií

C. Výskumná činnosť a styk s verejnosťou

 • v nadväznosti na výstavný program galérie zabezpečiť umelecko-historický výskum zbierkového fondu (45., resp. 50. výročie založenie galérie v rokoch 2021 a 2026), vydať obsiahly katalóg vybraných zbierok galérie (100 diel galérie) a zverejniť kompletný digitálny súpis zbierkových predmetov
 • pri kľúčových periodických podujatiach vydávať ich katalógy (reprezentatívny katalóg Trienále plagátu Trnava, Stredoeurópsky festival, trienále mladého umenia Skúter a pod.)
 • pri programovom mapovaní slovenskej a regionálnej vizuálnej scény raz za dva roky vydať monografiu /monografický katalóg jedného regionálneho umelca/- kyne
 • obnoviť dôveru verejnosti v „značku“ galérie a jej produkciu, vytvoriť systém práce s verej-nosťou, ktorá bude viac štruktúrovaná a postavená na priamej účasti a aktivite návštevníkov (metodické dni pre učiteľov, prezentácie a stretnutia s umelcami, dielne pre školskú mládež, možný galerijný Klub priateľov výtvarného umenia a pod.)
 • nadviazať užšiu spoluprácu s obidvomi Univerzitami (fakultami humanitného, pedagogického a masmediálneho zamerania) v Trnave, prípravou spoločných aktivít a prepojením edukačného procesu s praxou (študentské prehliadky, edukatívne aktivity, otázky galerijnej praxe)
 • pokračovať v programe ďalších tradičných kultúrnych aktivít na pôde galérie (koncerty vážnej , džezovej a súčasnej hudby, formát Pecha Kucha Night, festivaly, divadlá atď.) v obidvoch budovách galérie
 • vytvoriť aktívne mobilné aplikácie a wifi pripojenia vo výstavných priestoroch galérie; posilniť PR oddelenie galérie pre väčší mediálny „výtlak“ galérie na domácom a zahraničnom trhu
 • pre zlepšenie technického zabezpečenia „hybridných“ výstav s použitím digitálnych technológií je nutné doplniť a obnoviť vybavenie galérie (výkonný dataprojektor pre video mapping, dataprojektory a tablety pre online prenosy, reproduktory a sound systémy, aplikácie)

Galéria Jána Koniarka v Trnave potrebuje silný „reštart“ celého systému, aby si znovu obnovila svoje postavenie, značku a zaslúžené popredné miesto na slovenskej kultúrnej scéne.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnava je regionálna príspevková organizácia, zriaďovaná Trnavským samosprávnym krajom (založená v roku 1976). Je to zbierkotvorná a výstavná inštitúcia, ktorá sa v zmysle Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a v zmysle Štatútu galérie koncentruje predovšetkým na výskum a prezentáciu moderného a súčasného slovenského umenia 20. a 21. storočia v širšom stredoeurópskom kontexte.

Galéria Jána Koniarka v Trnave (ďalej GJK Trnava) je špecializovaná právnická osoba, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety- umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

K 1. januáru 2019 GJK Trnava disponovala celkovo 4 781 zbierkovými jednotkami. Nosnou časťou zbierkového fondu je slovenské sochárstvo zastúpené zakladateľom slovenského moderného sochárstva Jánom Koniarkom, podľa ktorého je galéria pomenovaná. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). K známym regionálnym umelcom, ktorých tvorba je bohato zastúpená, patrí žiak Jána Koniarka sochár Fraňo Štefunko (50 diel) a medailér Wiliam Schiffer (76 diel).

Významným počinom bolo získanie pozostalosti Teodora Tekela O. F. M. (1902 – 1975) v rokoch 1976 – 1977, spolu 2626 kresieb a pastelov. V roku 2006 galéria získala darom od manželky časť pozostalosti významného literárneho a výtvarného vedca a kritika Oskára Čepana (1925 – 1992). Ide o ucelenú zbierku 214 kresieb a záznamov, ktorá predstavuje Oskara Čepana predovšetkým ako výtvarníka geometrickej abstrakcie.

Na základe uvedeného bola stanovená základná koncepcia akvizičnej politiky GJK Trnava na nasledujúce päťročné obdobie rokov 2019 až 2023. Jej hlavný profil bol postavený na štyroch nosných okruhoch budovania zbierkového fondu:

 1. Trienále plagátu Trnava. Ide o najstaršie medzinárodné periodické podujatie galérie (založené v roku 1991). Pravidelný výber plagátov zo súťažných prehliadok doterajších ročníkov Trienále plagátu Trnava položil základ zbierky grafického dizajnu a archívneho fondu prezentovaných plagátov z celého sveta. Ide o jedinú kompaktnú medzinárodnú kolekciu súčasného plagátu na Slovensku. V rôznych tematických alebo teritoriálne členených kolekciách ich galéria zapožičiava na prezentáciu ostatným kultúrnym inštitúciám na Slovensku aj v zahraničí.
 2. Tvorba Jána Koniarka a jeho pokračovateľov. GJK Trnava k 1.1. 2019 vlastní v zbierkovom fonde 76 autorových diel. Ide o získavanie, doplnenie a odlievanie Koniarkových diel za účelom kompletizácie celoživotného diela Jána Koniarka ako zakladateľa moderného slovenského sochárstva. Zároveň ide o sledovanie vývoja sochárskeho figurálneho jazyka v priebehu 20 . storočia do súčasnosti. Ide o výskum a dokumentáciu žiakov a nasledovníkov Jána Koniarka: Fraňo Štefunko, Štefan Belohradský ako aj sledovanie plastickej tvorby do jej súčasných podôb mladej generácie. Hlavným zámerom tejto línie je neustále obnovovanie sochárskej zbierky a postavenej stálej expozície Jána Koniarka a jeho pokračovateľov v novom krídle Kopplovej vily GJK Trnava.
 3. Moderné a súčasné slovenské umenie v medzinárodnom kontexte. Ide o zmapovanie nosných tendencií a osobnosti slovenského umenia predovšetkým od 2. polovice 20. storočia dodnes. Súčasťou tejto línie je doplnenie chýbajúcich mien a podôb slovenského vizuálneho umenia pred rokom 1989 (keďže dobová nákupná politika bola značne skreslená). Zároveň smerom k súčasnému umeniu je dôležité popri klasických médiách sochárstva, maľby, či grafiky programovo reflektovať aj výboj objektov, inštalácií, intermediálnych polôh, či postupné budovanie kultúry pohyblivého obrazu – mediatéky. V rámci tohto smerovania je možné do akvizičnej politiky zapojiť aj autorov stredoeurópskeho priestoru, aj v náväznosti na periodické podujatia galérie: Stredoeurópsky festival umení a SKÚTER – medzinárodné trienále mladého umenia (umelcov/kýň do 35 rokov).
 4. Výrazné osobnosti regionálnej scény. V zmysle štatútu regionálnej galérie GJK Trnava skúma, dokumentuje a nakupuje výrazné postavy umelcov trnavského regiónu resp. umelcov/kyne Trnavského samosprávneho kraja. Ide jednak o mapovanie tvorby umelcov, ktorí priamo žili / žijú na území kraja, a jednak o umelcov/kyne, ktorí pochádzajú z tejto oblasti, alebo značnú časť svojho života a tvorby realizovali na jej území. Popri okruhu Koniarkovho odkazu a akcie Trienále plagátu ide o tretie špecifické zameranie zbierkového fondu GJK Trnava.

Galéria príjma aj prípadné dary umeleckých diel od umelcov/-kýň, či inštitúcií a občanov len po predošlom súhlase a ocenení Komisiou pre tvorbu zbierok GJK, menovanou riaditeľom GJK Trnava.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava

Komisia pre akvizície zbierok GJK a výstavná komisia (od 1.5.2019):

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Mira Sikorová Putišová – kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline
 • Milan Mikula – grafický dizajnér
 • Mgr. Filip Krutek – historik umenia, kurátor GJK
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a galérie

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2019 – 2023: (V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave stanovená Galerijná Rada GJK ako poradný orgán riaditeľa galérie.)

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Peter Kadlic – riaditeľ odboru Kultúry a športu TTSK
 • Milan Mikula – grafický dizajnér
 • Mgr. Rastislav Mráz – Člen Rady TTSK, Poslanec TTSK, V. volebné obdobie 2017-2022, Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru TTSK
 • Ing. Zuzana Dohnalová – PR Consultant GJK

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od 1.7.2018 do 31.12. 2018:

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Mira Sikorová Putišová – kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline
 • Mgr. Radka Nedomová – kurátorka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
 • Mgr. Barbora Komarová – kurátorka Gandy Gallery v Bratislave
 • Mgr. Roman Popelár – kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnave

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2016 do 30.6. 2018:

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • PhDr. Štefan Zajíček – historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Mgr. Filip Krutek – historik umenia
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a galérie

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2014 do r. 2015:

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Ladislav Sabo – akademický sochár
 • PhDr. Danica Lovišková – historička umenia, riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie od roku 2014 do 30.6.2018:

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie
 • PhDr. Štefan Zajíček – historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Róbert Dóka – výtvarník, správca zbierok GJK

Galerijná Rada bola zrušená na základe dodatku k Organizačnému poriadku GJK ku dňu 9.7.2012.

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2009 -15. 3. 2011:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady – poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru – profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
 •  doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave
 •  Mgr. Renáta Niczová – historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre
 •  Mgr. Miroslava Putišová – kurátorka Považskej galérie v Žiline

Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie 2009 – 15. 3. 2011:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady – poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru – profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
 •  doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, žije a tvorí v Dunajskej Strede – vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave
 •  Mgr. Renáta Niczová – historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre
 • Mgr. Miroslava Putišová – kurátorka Považskej galérie v Žiline
 • Mgr. Jakub Slobodník – odbor kultúry TTSK Trnava

Zloženie Galerijnej Rady GJK v rokoch 2006-2008:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD. – poslanec TTSK Trnava
 • PhDr. Alena Vrbanová – historička umenia a kurátorka, riaditeľka Štátnej galérie v Banskej Bystrici
 • doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, vedúca Ateliéri maľby IN na VŠVU v Bratislave
 • Mgr. František Kowolowski – vedúci kurátor Domu umenia v Brne , vedúci Ateliéru maľby na Ostravskej univerzite v Ostrave
 • Mgr. Daniel Grúň – historik umenia, výtvarný kritik, doktorand VŠVU v Bratislave

História

Synagóga zač. 20 storočia, exteriér

V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

GJK dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany).

Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991).

Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov GJK. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy.

Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž: 1+1+1=1.

Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia J. Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.

Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská).

Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.

Medzi trnavské prvenstvá na Slovensku patrí prvé udelenie výsad slobodného kráľovského mesta (1238) a spustenie prvej trate konskej železnice z Bratislavy do Trnavy (1846).

Z umelecko-historického hľadiska zaznamenala Trnava svoje vrcholy v období stredoveku (jedno z najzachovalejších mestských opevnení; kostoly sv. Mikuláša a sv. Heleny) a v období baroka v 17. – 18. storočí (existencia Trnavskej univerzity 1635 – 1777, komplex univerzitných budov s chrámom sv. Jána Krstiteľa; kostoly sv. Trojice, sv. Anny atď.).

Pre unikátnosť, kvalitu a zachovalosť pamiatkového fondu bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu (1987). Pre množstvo kostolov a sídlo cirkevnej vrchnosti dostalo mesto prezývku „malý Rím“.

Galéria Jána Koniarka v Trnave spolu so Záhorskou galériou v Senici a Galériou súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede vytvára potrebné zázemie pre rozvoj výtvarnej kultúry v regióne. Dôležitú úlohu v povojnovom období zohrali aj Piešťany (Socha piešťanských parkov 1967 – 1970; Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch nad Váhom (od 1967 – najstaršie dodnes existujúce na Slovensku).

Z trnavského kraja pochádza aj celý rad významných slovenských umelcov 20. storočia (J. Koniarek, F. Štefunko, C. Majerník, F. Reichentál, E. Špitz, A. Klimo, J. Koller, A. Cepka a ďalší).

Objekt v tvare prísmena L je poschodový, s mansardovou strechou. Na poschodie vedie vstupná hala s monumentálnym schodiskom a dreveným obložením. Na prvom poschodí sa nachádza päť priechodných miestnosti s prvou ústrednou sálou, ktorá má vyšší strop a tri vysoké polkruhové okná.

V 20. storočí slúžila ako materská škôlka aj neskôr pre Ústav národného zdravia.

V rokoch 1990-93 prebehla čiastočná rekonštrukcia Kopplovej vily pre výstavné a kancelárske potreby galérie. Prvá výstava sa uskutočnila v máji 1994.

Ide o poschodovú železobetónovú konštrukciu s veľkými skelenenými plochami, ktorá sa výškovo napojila na pôvodnú Kopplovu vilu.

Od roku 2007 sú tu inštalované dve stale expozície galérie: Sochár Ján Koniarek a Klenoty domova. Sporadicky sa v tomto priestore odohrávajú koncerty vážnej a džezovej hudby a iné kultúrne aktivity.

Ide o ojedinelý sakrálny priestor trojloďovej baziliky s pravouhlým uzáverom a dvomi vežami na priečelí v štýle orientálno-historizujúcej architektúry (1891 – 1897).

Zmienky o židovskej komunite v Trnave nachádzame od roku 1340. V roku 1494 tu boli Židia obvinení z rituálnej vraždy a ako dôsledok bolo 14 z nich upálených. Ostatní boli vykázaní z mesta. Južná brána, ktorou mesto opustili, bola zamurovaná.

Zákaz mestskej rady založiť židovskú komunitu v Trnave potvrdil cisár Ferdinand I. (v roku 1533) a neskôr, v roku 1686 i Leopold I. Jozef II. v roku 1783 tento rozsudok zrušil a v priebehu 19. storočia sa židovská komunita v Trnave rozrástla natoľko, že v roku 1855 sa rabín Simon Sidon rozhodol presťahovať z Cífera do Trnavy.

Počas druhej svetovej vojny počas holokaustu bolo okolo 3000 Židov z Trnavy odvedených, mnohí utiekli a židovská komunita prestala existovať. V súčasnosti sa na empore synagógy nachádza stála expozícia judaík zo zbierok židovskej obce a Múzea židovskej kultúry SNM v Bratislave.

Pred synagógou sa nachádza pamätník obetiam holokaustu, ktorý postavili po 2. svetovej vojne podľa návrhu architekta Artura Szalatanaia-Slatinského. V roku 1950 získala túto budovu firma, ktorá ju využívala ako sklad pre drobný tovar a do interiéru vstavala 5 poschodí a nákladný výťah.

V roku 1978 bola synagóga navrhnutá na zápis do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2276/0). V roku 1986 budovu poškodil požiar. V rokoch 1993-94 Galéria Jána Koniarka objekt čiastočne zrekonštruovala pre výstavné účely.

Prezentácii súčasného umenia slúži od júna 1994 ako Synagóga – Centrum súčasného umenia. Konajú sa tu výstavné projekty, ktoré často reflektujú historickú pamäť objektu a jeho genius loci. Preferujú sa priestorové formy súčasného umenia a nové médiá (objekty, inštalácie, videoinštalácie, interaktívne projekty a pod.).

V bývalej synagóge sa usporadúvajú aj početné komorné koncerty či prednášky.

 • Vladimír Beskid
  od 1. 1. 2019 riaditeľ
 • Zuzana Dohnalová
  1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 poverená riadením
 • Róbert Němeček
  2. 1. 2013 – 30. 6. 2018 riaditeľ
 • Jakub Slobodník
  1. 9. 2012 – 31. 12. 2012 poverený riadením
 • Ľudmila Kasaj Poláčková
  12. 4. 2012 – 31. 8. 2012 riaditeľka
 • Jakub Slobodník
  28. 4. 2011 – 11. 4. 2012 poverený riadením
 • Božena Brestovanská
  9. 2. 2011 – 27. 4. 2011 poverená riadením
 • Vladimír Beskid
  1. 3. 2006 – 8. 2. 2011 riaditeľ
 • Vladimír Beskid
  1. 12. 2005 – 28. 2. 2006 poverený riadením
 • Viera (Jančeková) Levitt
  7. 11. 2002 – 30. 11. 2005 riaditeľka
 • Viera Jančeková
  1. 4. 2002 – 6. 11. 2002 poverená riadením
 • Priska Štubňová
  15. 7. 1993 – 31. 3. 2002 riaditeľka
 • Priska Štubňová
  15. 9.1992 – 15. 7. 1993 poverená riadením
 • Jaroslav Formanko
  15. 6. 1990 – 14. 9. 1992 riaditeľ
 • Priska Štubňová
  1. 4. 1990 – 15. 6. 1990 poverená riadením
 • Vladimír Siváček
  1. 6. 1976 – 30. 3. 1990 riaditeľ
 • 2016
  otvorenie Synagógy po osemmesačnej rekonštrukcii výstavou Reflexia, Tets Ohnari (JAP)
 • 2008
  prvý Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008
 • 2007
  prvý ročník bienále mladého umenia Skúter
 • 2007
  otvorenie stálej expozície Klenoty domova a celková reinštalácia expozície Ján Koniarek v novom krídle Kopplovej vily
 • 2002
  otvorenie stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka v Novom krídle Kopplovej vily GJK
 • 1994
  otvorená Synagóga – Centrum súčasného umenia
 • 1992
  otvorená Kopplova vila ako sídlo galérie
 • 1991
  prvý ročník Trienále plagátu Trnava
 • 1984
  zmena názvu na Galéria Jána Koniarka v Trnave
 • 1983
  pravidelná výstavná činnosť v prenajatých výstavných priestoroch v Západoslovenskom múzeu v Trnave do roku 1991
 • 1978
  zmena názvu na Okresná galéria Jána Koniarka v Trnave pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára J. Koniarka (1878)
 • 1976
  založená Okresná galéria v Trnave

Dokumenty

Ostatné dokumenty:
(doc) [SK]
()
Adam Šakový – Nerast | Pozvánka (pdf) [SK]
Adam Šakový – Nerast | Tlačová správa (pdf) [SK]
Enigmatická krajina – Plagát (pdf) [SK]
Enigmatická krajina – Pozvánka (pdf) [SK]
Enigmatická krajina – Tlačová správa (pdf) [SK]
Exhibition Application Form (pdf) [EN]
Exhibition Application Form (doc) [EN]
Figuratív imperatív – pozvánka (pdf) [SK]
František Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie – Tlačová správa (pdf) [SK]
Ivan Csudai: V zrkadle maľby – Tlačová správa (pdf) [SK]
Julián Filo – Filozofia gesta | Tlačová správa (pdf) [SK]
KA – TEKLA: Bez rúška – Tlačová správa (pdf) [SK]
Kurátorský text ANTROPORARY 2020 (pdf) [SK]
Kurátorský text Jaroslav Kyša Poradie vĺn (pdf) [SK, EN]
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia – Kurátorský text (pdf) [SK]
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia – Plagát (jpg) [SK]
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia – Pozvánka (pdf) [SK]
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia – Tlačová správa (pdf) [SK]
Margaréta Petržalová – Make it nonchalant | Pozvánka (pdf) [SK]
Margaréta Petržalová – Make it nonchalant | Tlačová správa (pdf) [SK]
Miro Trubač: Apple ()
Organizačný poriadok GJK (pdf) [SK]
Organizačný poriadok GJK – dodatok (pdf) [SK]
Peter Decheť: Powered by Power – Tlačová správa ()
Plagát – Ján Koniarek – sochár moderny (pdf) [SK]
Plagát – Koniarek u Löfflera (pdf) [SK]
Plány výstavných priestorov GJK (pdf) [SK, EN]
Popis dokumentu prílohy nejaký (pdf) [SK]
Pozvánka – FIGURATÍV IMPERATÍV (pdf) [SK]
Prihláška na realizáciu výstavy v GJK (pdf) [SK]
Prihláška na realizáciu výstavy v GJK (doc) [SK]
SKLO (venované Milošovi Balgavému) – Kurátorský text (pdf) [SK]
SKLO (venované Milošovi Balgavému) – Tlačová správa (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2010 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2011 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2012 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2013 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2014 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2015 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2016 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2017 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2018 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2019 (pdf) [SK]
Štatistický výkaz činnosti GJK 2020 (doc) [SK]
Talking Hands – Tlačová správa ()
Tlačová správa – Ján Koniarek – sochár moderny (pdf) [SK]
Tlačová správa – výstava Andrea Bartošová: Za oknom (pdf) [SK]
TS GJK január 2020 Výstava Čierny Kvet (pdf) [SK]
TS GJK február 2020 Výstava Entrotopia 2 (pdf) [SK]
TS GJK Júl 2020 Jaroslav Kyša Poradie vĺn (pdf) [SK]
TS GJK jún 2020 Alexander Salontay Zásielka (pdf) [SK]
TS GJK September 2020 ANTROPORARY (pdf) [SK]
TS Krízy koexistencií (doc) [SK]
TS Kubínska Farmanová ()
TS ONE TABLE A NÁJDENÉ V ZÁPISNÍKU (doc) [SK]
TS Štefan Belohradský: Sochár – konštruktér ()
TS_Šille ()
TS_Tanec línií a farieb ()
TS_Všemi_směry ()
TS-Figurativ-Imperatív (doc) [SK]
Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán – pozvánka (jpg) [SK]
Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán – tlačová správa (pdf) [SK]
Výročná správa GJK 2001 (pdf) [SK]
Výročná správa GJK 2006 (pdf) [SK]
Výročná správa GJK 2007 (pdf) [SK]
Výročná správa GJK 2008 (pdf) [SK]
Výročná správa GJK 2009 (pdf) [SK]
Zákon 546/2010 (pdf) [SK]
Zriaďovacia listina GJK (pdf) [SK]

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.