Prejsť na menu | Prejsť na obsahPríhovor riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

riaditel

Všetko najlepšie, PF 2018!!

V roku 2017 som už piatym rokom vo funkcii riaditeľa, čo by mohlo nabádať k bilancii doteraz vykonaného. Hneď na začiatok musím uviesť, že aj v tomto roku sme boli pod drobnohľadom verejnosti, že sme boli konštruktívne upozorňovaní na nedostatky, za čo verejnosti ďakujeme. Galéria vo svojej koncepcii „otvorenej náruče“ nepovolila, práve naopak, rok 2017 bol v mnohých ukazovateľoch rekordný. Uvediem len niektoré údaje: V tomto roku sme uskutočnili rekordný počet 17 výstav v priestoroch GJK ,z toho 8 v Synagóge 9 v Kopplovej vile. Autorských výstav bolo 10. Rekordná bola i akvizícia: Priamy nákup za 10.200 euro, nákup pomocou Fondu na podporu umenia vo výške 16.100 euro, Sympózium IMAGO ANIMA prinieslo 24 diel v hodnote 24.400 euro a darom sme dostali ďalších 13 diel v hodnote vyše 22.700 euro. Majetok TTSK sme teda navýšili o 45 diel v v hodnote vyše 73.400 euro. Priestory GJK sme rozšírili o doteraz neprístupný vežový priestor v Synagóge, Využili sme priestor záhrady Kopplovej vily na 2 letné sochárske výstavy a pristúpili sme spolu s Mestom Trnava k realizácii pôvodnej historickej veže fortifikačného múru, ktorá v juhovýchodnej časti zasahuje do nášho pozemku. V tomto roku vystavovalo v priestoroch GJK rekordných 73 umelcov, z toho 19 umelcov mladých (do 35 r.) a 54 umelcov starších, domácich z Európy, ale aj zo zámoria. Slovensko reprezentovalo celkovo 37 umelcov, Českú republiku 5, Maďarsko 2, Rakúsko 11, Poľsko 3, Ukrajinu 2, Ruskú federáciu 1, Jordánsko 2 a Japonsko 1. Výrazný úspech u verejnosti mali aj netradične pripravené Letné tvorivé dielne a dielne rodinného charakteru „Farebná rodina“. Takže pokiaľ bilancujeme ostatný rok, musím konštatovať, že galéria je stabilizovaná. Počet zamestnancov sa zvýšil z deviatich na pätnásť, z toho 3 sú odborní pracovníci a 1 galerijný pedagóg. Jeden odborný pracovník bol poverený prípravou budúcoročného X. ročníka Trienále plagátu Trnava a jeden odborný pracovník sa od nového roku začne zaoberať umeleckým výskumom. Nespíme však na vavrínoch. Čaká nás ešte veľa úloh, hlavne čo sa týka opravy Kopplovho kaštieľa a jeho prístavby. Veľmi dôležitým termínom v budúcom roku je X. ročník Trienále Plagátu Trnava. Radi by sme účastníkov trienále privítali s opravenou či dokonca novou strechou a prístavbou, zaujímavou koncepciou jubilejného ročníka a množstvom sprievodných akcií. Tak isto dúfame, že nové vedenie župy s novým županom bude mať ozdravujúci a blahodárny vplyv na kultúru v nasledujúcich 5-tich rokoch.
 Želám si, aby sme aj v roku 2018 zvládli náročné úlohy a získali nových sympatizantov i priamych návštevníkov galérie.

akad.arch. Róbert Němeček

 

nemecek-potret

Príhovor riaditeľa /január 2015/:

Vážení kolegovia, vážená umelecká obec, vážení milovníci umenia, vážení výtvarníci, vážená odborná i laická verejnosť. Vo funkcii riaditeľa Galérie Jána Koniarka som prakticky dva roky. Keď sa obzriem späť musím konštatovať, že v roku 2014 sa galéria posunula nielen o hodný kus dopredu, ale hlavne stabilizovala svoje postavenie v pestrej škále regionálnych galérií na Slovensku. Všeobecne rok 2014 bol determinovaný otvorením Kunsthale a Slovenského múzea designu v Bratislave, ako aj otvorením prístavby Múzea Danubiana v Čunove, čím získala slovenská verejnosť 3 nové kľúčové výstavné priestory.

Aký bol teda rok 2014 z nášho pohľadu? Prvý štvrťrok bol definovaný prípravou projektovej dokumentácie na celkovú obnovu budovy Synagógy v rámci ROP európskeho programu obnovy pamiatok pri Ministerstve pôdohospodárstva SR. Napriek snahám VŮC o presadenie tohto všeobecne podporovaného projektu zatiaľ, žiaľ, nebol zámer schválený. Zostáva nám dúfať, že v nasledujúcom období sa nájdu financie na realizáciu smelej rekonštrukcie Synagógy - Centra súčasného umenia, ktorá je sledovaná trnavskou verejnosťou.

Druhý štvrťrok sa niesol v znamení príprav Trienále plagátu Trnava 2015. Na výzvu Súťaže o návrh vizuálneho štýlu IX. ročníka reagovalo 25 výtvarníkov, pričom odborná komisia vybrala návrh Matúša Lelovského z celkového počtu 30 kvalitných návrhov. Letné obdobie v galérii spestrili obľúbené prázdninové Letné tvorivé dielne, ktoré sa už tradične tešia veľkému záujmu zo strany detí i rodičov.

V treťom štvrťroku sa uskutočnila digitalizácia zbierkového fondu GJK a to v rovine celoštátnej (CEDVU) ako aj regionálnej (VÚC). Galerijná výstavná komisia vybrala spomedzi uchádzačov o výstavu v roku 2015 päť projektov do synagógy a 5 projektov do Kopplovej vily, pričom v období od septembra do novembra 2015 bude priestor rezervovaný práve IX. ročníku Trienále plagátu Trnava. Zároveň sme niektoré najvýznamnejšie projekty prekryli požiadavkou na grantovú podporu Ministerstva kultúry SR. Nákupná komisia GJK prevzala do zbierkového fondu 32 nových diel. Sú to dary od umelcov v celkovej rekordnej hodnote takmer 40.000 euro.

V poslednom štvrťroku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu formou výmenných návštev s partnerským rakúskym Burgenlandom, konkrétne s Landesmúzeom a Landesgalériou v Eisenstadte, pričom prvým spoločným projektom bude výstava v marci 2015 v synagóge.
Počas roka 2014 sa okrem troch stálych expozícií uskutočnilo 12 samostatných výstav - 6 v synagóge a 6 v Kopplovej vile. Výstavy mali pestrú skladbu. Predstavili sa jednotlivci, dvojice, ale aj skupiny umelcov. Predstavili sa autori slovenskí, českí i zahraniční. V tomto roku po prvý raz ponuka prevýšila možnosti galérie a tak sme museli niektoré projekty odmietnuť, alebo presunúť do ďaľšieho obdobia. Je potešiteľné, že v roku 2014 sme zaznamenali akýsi návrat mladých umelcov hlavne do priestorov synagógy. Chcem však menovite vyzdvihnúť výstavu Retro naj..., Petra Rónaia, ktorá dúfame už navždy zbúrala pomyselnú bariéru predsudkov nevôle medzi galériou a niektorými neprajnými umelcami. Celkovo možno konštatovať, že rok bol úspešný a galéria splnila všetky koncepčné i rámcové úlohy, ktoré sa od nej vyžadujú. O zvýšenom záujme o galériu svedčí hlavne bohatá návštevnosť našich priestorov, ktorá v roku 2014 dosiahla celkovo 12 - tisícovú métu.


Čo si my, zamestnanci želáme do nového roku? Radi by sme opravili strechu i fasádu Kopplovej vily tak, aby sme dôstojne reprezentovali Trnavu v rámci IX. ročníka Trienále plagátu v septembri 2015. Radi by sme v rámci zvýšenia bezpečnosti obnovili bezpečnostnoý a kamerový systém v našich priestoroch. Radi by sme doplnili odborný káder galérie o dvoch odborníkov. Radi by sme nadviazali užšiu a otvorenejšiu spoluprácu s mestom Trnava, ako aj s oboma trnavskými univerzitami ale aj strednými školami v regióne. Veríme, že sa náša galéria bude naďalej tešiť priazni, ale aj pozornosti poslancov Trnavského samosprávneho kraja a že kultúrna obec kraja, ale aj občania Trnavy nájdu v galérii priestor pre oddych, ale i poznanie kvalitneho vizuálneho umenia, ktoré sa snažíme verejnosti sprostredkovať v rámci programu "Galéria s otvorenou náručou". Radi Vás aj v roku 2015 privítame v našich priestoroch.

Vážení priatelia, dovoľte mi zaželať Vám príjemné, veselé ale aj zodpovedné vykročenie do Nového roku 2015, ale hlavne veľa zdravia i osobných a pracovných úspechov. PF 2015 !

akad.arch. Róbert Němeček

 

riaditel

Pour Félicité 2014!

Vážení kolegovia, vážená umelecká obec, vážení milovníci umenia, vážení výtvarníci, vážená odborná i laická verejnosť.

Vo funkcii riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave som už jeden rok. Je jeden rok veľa, či málo na to, aby sa dali zhodnotiť výsledky práce kolektívu GJK pod mojim vedením? Väčšinou je to dostatočný čas na prijatie kritiky, ale priskorý čas na vyjadrenie vlastnej spokojnosti...

Rok 2013 sa niesol v znamení stabilizácie našej galérie. Koncepcia "Galérie s otvorenou náručou" sa ukázala ako dobrá a ústretová koncepcia, hlavne pre trnavské publikum. V roku 2013 sme predviedli celkovo 14 samostatných koncepčných projektov výstav, ktoré podľa môjho názoru, ale aj podľa podľa názoru verejnosti mali čo povedať návštevníkom. Takto namiešaný koktejl bude aj v budúcnosti akýmsi vzorom na kreovanie koncepcie výstavného roka.
Teda pre objasnenie zopakujem: Priestory Kopplovej vily budú určené klasickým disciplínam a priestory Synagógy CSU sú rezervované mladému, experimentálnemu umeniu.
Nechcem sa dopodrobna rozpisovať, čo sme v roku 2013 dosiahli, nakoniec všetky dielčie i koncepčné výsledky budú uvedené v rámci výročnej správy GJK. Dôležité je, že Galéria Jána Koniarka ustála jednak nežičlivú ekonomickú situáciu, ustála nežičlivú prognózu zo strany odborných kruhov i že ustála nežičlívú kritiku zo strany istého okruhu nespokojných umelcov.
Dôležité je, že galéria plní svoje základné výchovné, výstavné a akvizičné funkcie a po jednoročnom stabilizovaní odborného kádra bude môcť v roku 2014 obnoviť aj funkcie v oblasti vedy, prieskumu výskumu príslušnej umeleckej oblasti.
Galéria Jána Koniarka je v správe Trnavského samosprávneho kraja, je jeho neoddeliteľnou súčasťou, je jeho regionálnym centrom výtvarného umenia. Galéria Jána Koniarka usiluje o to, aby sa stala domovom pre všetkých profesionálnych výtvarníkov v kraji, bez rozdielu výtvarného žánru, materinského jazyka či vierovyznania.
Jediným kritériom je a bude odbornosť a profesionalita. Galéria má však aj svoj určený dosah, má svoje možnosti, svoje ambície, ktoré nemôžu suplovať činnosti, ktoré prislúchajú výhradne SNG.
Napriek tomu, že rok 2013 nebol ľahký, hodnotím ho pozitívne.
Treba sa na tomto mieste poďakovať hlavne kolektívu zamestnancov a odborných pracovníkov GJK, externým kurátorom výstav ako aj samotným autorom, ktorí zostali loajálni s galériou a išli takpovediac s "vlastnou kožou na rozhádaný umelecký trh". Odmenou nech je pre nich bohatá návštevnosť, pozitívne zápisy v knihe návštev a spokojnosť vyjadrená širokou verejnosťou v roku 2013.
Nuž, ako sa vraví: prvý rok-prvé slovo, prvý krok. Vykročme teda smelo síce len nesmelou nohou jedenočného dieťaťa do roku 2014 a vzájomne si želajme, aby bol aspoň o niečo lepší, prínosnejší a bezstarostnejší ako ten predošlý. Budeme preto, okrem neodmysliteľného zdravia a kúska šťastia potrebovať aj podporu zo strany najširšej verejnosti. P.F. 2014!

akad. arch. Róbert Němeček, v.r.
 

 

Príhovor novozvoleného riaditeľa /január 2013/:

robert-nemecek-750

Vážení kolegovia, vážená umelecká obec, vážení milovníci umenia, vážení výtvarníci i teoretici umenia, vážená laická verejnosť.

Dńa 12. decembra 2012 schválilo Zastupiteľstvo TTSK môj návrh rozvoja galérie pre najbližšie roky a zároveň ma poverilo výkonávať funkciu riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Toto rozhodnutie vnímam ako prejav dôvery, ale aj ako výzvu k zodpovednej práci a zároveň prísľub podpory zo strany poslancov zastupiteľstva v snahe o oživenie i nové smerovanie GJK.

Mojou ambíciou nie je robiť arbitra permanentne rozhádanej umeleckej obci, ale v rámci koncepcie "Galéria s otvorenou náručou" naplniť výstavné priestory Kopplovej vily i Synagógy kvalitnými, divácky atraktívnymi výstavami. V súčasnosti sa kreuje kalendár výstavných aktivít pre rok 2013 a zanedlho i rozvrh výstav pre rok 2014. Chcem ubezpečiť umeleckú obec Trnavského samosprávneho kraja, že Galéria Jána Koniarka napriek nepriaznivej finančnej situácii, bude si plniť základné úlohy, ktoré má galéria s krajskou pôsobnosťou za úlohu. Výstavná činnosť v priestoroch Kopplovej vily bude zameraná hlavne na profesionálne umenie, hlavne klasické galerijné disciplíny, pričom pri autorských výstavách budeme preferovať autorov narodených v TTSK, alebo pôsobiacich v rámci TTSK. Uprednostnení budú hlavne jubilanti a autori, ktorí majú už pripravené bohaté portófio prác na samostatnú výstavu. Galéria prenechá priestor taktiež žánrovým, spoločným výstavám, pre všetkých výtvarníkov v rámci TTSK, napríklad s tématikou krajinomaľby: "Rodný môj kraj", portrétnemu umeniu: "Portrét vo výtvarnom umení", ale aj žánru: "Súčasné zátišie a kytice" alebo "Cyril a Metod" ako aj fenoménu "Ženskému aktu, či Aktu vo fotografii". V spolupráci s TTSK budeme v roku 2013 iniciovať súťaž na pamätnú bustu Jána Koniarka, ktorá by mala byť umiestnená v parčíku Kopplovej vily. Priestor Synagógy ponúkame mladým experimentujúcim i experimentálnym výtvarníkom a študentom vysokých škôl umeleckého zamerania. Tento priestor je hlavne v letných mesiacoch vhodný na rôzne inštalácie a performace ako aj prezentáciu nových médií a smerov v umení. Priestor bude otvorený i družobným galériám, Záhorskej galérii v Senici, Západoslovenskému múzeu v Trnave i iným krajským galériám i SNG v Bratislave, ako aj galérii Danubiana pre výmenné či putovné podujatia. V roku 2013 sa pokúsime pre laických i profesionálnych zberateľov umenia zorganizovať s aukčným domom SOGA verejnú dražbu umeleckých artefaktov v priestoroch galérie, ale aj "Vianočný trh s umením pre verejnosť". V neposlednom rade budeme pokračovať aj v práci s deťmi a mládežou tak, aby sa návšteva galérie stala pre mladých ľudí samozrejmosťou. Termíny výstav, aktivity i výzvy k umelcom budú pravidelne a včas umiestnené na webovej stránke GJK a tak isto aj v župnom spravodaji Rodný môj kraj a lokálnych TV-programoch. 

Milí kolegovia, umelci a výtvarníci,

očakávam od Vás pripomienky, podnety, návrhy na zlepšenie našej činnosti a očakávam i spoluprácu tak, aby znovu oživila tradícia bohatej návštevnosti našej galérie. Želám Vám do nového roku veľa zdravia, invencie a inšpirácie, teším sa na vzájomné stretnutia na pôde Galérie Jána Koniarka v Trnave.

akad.arch. Róbert Němeček v.r. 

 

Quousqe tandem...

/reakcia na kritiku/

"Quousqe tandem abutere, Catilina, patientia nostra?"
(Do kedy ešte budeš Catilina, zneužívať trpezlivosť našu?) Táto historicky brilantná veta vyslovená Cicerom pred rímskym senátom má aj po dvetisíc rokoch stále svoje opodstatnenie. Aj dnes sa vynárajú ďaľší a ďaľší Catilinovia, ktorí svojou nič neprinášajúcou nič neriešiacou permanentnou kritikou otravujú ovzdušie, napádajú svoje okolie, vypisujú hanlivé listy do médií a zneužívajú súčasné demokratické zákony o prístupe informácií.
Takýmto permanentným sťažovateľom je aj pán Blažej Baláž. Autor listov si asi neuvedomuje v akej dobe sa nachádzame. Rok 2013 je iný ako rok 2003 a ten bol zas iný ako rok 1993, pokiaľ on sám porovnáva ostatných 20 rokov činnosti Galérie Jána Koniarka.
Bolo len prirodzené, že po nežnej revolúcii sa do popredia dostali výtvarníci takpovediac z ilegality, výtvarníci, ktorí nemohli vystavovať, výtvarníci, ktorí tvorili len do šuplíka. Bol to prirodzený jav, spoločnosť už bola unavená z povrchnýcha servilných výtvarných prejavov soc. realizmu a hľadala nové formy vyjadrenia, pričom všeobecne chýbali nové formy v umení cez abstrakciu, minimal-art, umenie konceptu nových médií a pod. V dnešnej dobe sa novými formami v umení zaoberá už množstvo autorov, pričom úroveň video produkcií, experimentov, inštalácií a performance je prirodzene rôzna. Spoločnosť má v súčasnosti možnosť porovnania týchto experimentálnych foriem v umení s klasickými disciplínami, prípadne hľadá istú rovnováhu medzi nimi. Na výtvarnej scéne majú dnes právo na existenciu všetky žánre bez rozdielu, pričom preferovať alebo povyšovať ktorýkoľvek umelecký smer, či spôsob vyjadrenia je prinajmenšom spiatočnícke.
Nachádzame sa v dobe, kedy začíname platiť daň za zlé ekonomicko-politické rozhodnutia z minulosti. Je tu doba všeobecnej krízy, globalizácie a morálneho úpadku. Mladí ľudia nepoznajú kultúru svojho národa. Stredná vrsta je zdecimovaná . Viníka za takúto situáciu niet, je anonymný, rozptýlený v čase a priestore. Ťažko viniť ľavicu či pravicu, medzi občanmi prevláda skepsa a všeobecné sklamanie z politiky. Trpí školstvo, zdravotníctvo, šport i kultúra. Štát je chudobný, vyššie územné celky sú vládou nútené šetriť ešte aj z toho mála, čo majú k dispozícii. Situácia v príspevkových organizáciách, ako je naša galéria nie je jednoduchá. Všade sú problémy s chátrajúcimi budovami, všade sú problémy so zamestnanosťou odborníkov a prevádzkou. Galérie nie sú schopné bez pomoci grantov a dotácií uskutočniť svoje výstavné plány. Akýkoľvek náročnejší cezhraničný projekt nie je galéria schopná finančne pokryť, hlavne pokiaľ sa jedná o prevoz diel, poistenie prípadne dôstojný katalóg. Ani čerpanie fondov EÚ, alebo z iných organizácií nie je často priechodné, ale hlavne príliš zložité a zdĺhavé...
Širší umelecko-historický výskum, prípadne aktívnu publikačnú činnosť nie je možné v súčasnosti od nás žiadať, na základe nedostatočného personálno-finančného krytia. Možno povedať, že v dnešných podmienkach musí byť každý zamestnanec v galérii nezištným fanúšikom kultúry, lebo inak by v tejto finančne podhodnotenej branži nepracoval. Každý zamestnanec zastáva ďaľšie 2-3 profesie, supluje za preriedené a nedoplnené stavy. Plátame diery novými a novými záplatami - tak ako cestári zimné výtlky. Pomaly zázrakom sú cesty ešte ako-tak zjazdné a divadlá, knižnice, múzeá a galérie ešte otvorené. Taká je reálna situácia.
Galéria Jána Koniarka eviduje v rámci svojej pôsobnosti ako regionálna galéria s celokrajským dosahom cca 150 domovských výtvarníkov a pri frekvencii 12 výstav do roka pripadá na autora interval cca 10 rokov. V minulosti sa objavovali len určité "vybraté" okruhy umelcov poväčšine názorovo spriahnuté s pánom Balážom a pod krídlami pána Beskida. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by táto skupina dovolila vystavovať aj iným autorom, bez toho, aby ich cezúrovala pod pláštikom "Galerijnej rady" a neuzurpovala si jednofarebný výber obľúbených autorov. Záujem o výstavy časom klesal, lebo publikum evidentne strácalo záujem o experimentálne umenie, ktoré sa prihováralo k občanom často nezrozumiteľným výtvarným jazykom.
Napriek tomu, že si vážime každého autora, ktorý je tvorivý a prináša do dnešnej doby estetiku a kultúru, už vystavovaní autori v predchádzajúcom období budú musieť dať onen spomínaný "demokratický priestor" aj iným, podľa nás tiež kvalitným autorom, ktorí nemali možnosť vystavovať do roku 2012, napriek častým žiadostiam, lebo boli segregovaní bývalým vedením galérie. A toto "balážovcom" nevyhovuje.
Galéria si v rámci bonmotu: "Galéria s otvorenou náručou" plní vytýčený program pre rok 2013, čoho dôkazom je 14 plnohodnotných výstav, množstvo sprievodných kultúrnych akcií v Trnave i okolí. Dôkazom znovuoživenia je bohatá návštevnosť na úrovni rokov 2008-2009, zápisy v knihách návštev ako i ďakovné listy od súkromných osôb a organizácií. Galéria si plní aj výchovno-vzdelávací program pre deti a mládež. V galérii vykonávajú odbornú prax poslucháči stredných škôl i Trnavských univerzít. Pre rok 2014 je naplánovaných a potvrdených 12 kvalitných výstavných projektov.
Umelecká obec je už unavená z invektív pána Blažeja Baláža, ktorý takto podporuje polarizáciu medzi autormi . Odvoláva sa na spoločný názor okruhu určitých výtvarníkov. Sú to ale stále tí istí nespokojní výtvarníci, ktorí stratili v Galérii Jána Koniarka svoje nadšandardné pozície. Pán Blažej Baláž stále vidí len dielčie nedostatky, neuvedomuje si, že sa vykonalo veľa pozitívneho a pokiaľ požaduje zmenu-túto by bolo potrebné urobiť v celospoločenskom meradle, na čo samozrejme nemá riešenie. Zostáva dúfať, že zostane vo svojom názore osamotený.

akad.arch. Róbert Němeček v.r. 


Oznam

Pripravujeme

Fero Bohunický
Deforma
29.3.2018 o 18:00
Synagóga


FacebookRSS

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinyTrnavskoTrnavský hlastrnava-live.sk

Partneri:

TatrachemacnsSWANTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj