Udalosti

Vernisáž

Otvorenie výstav Talking Hands, Apple a Powered by Power

15.07.2021 18:00 – 15.07.2021 20:00
Koppelova vila –>

V Koppelovej vile sa otvorili naraz hneď tri výstavy: Talking Hands od nášho kurátora Michala Stolárika, samostatná výstava Mira Trubača: Apple a výstava Petra Decheťa: Powered by Power, obe pod taktovkou kutárora Filipa Kruteka.Talking Hands

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov. Cieľom nie je intervenovať súčasným umením do stálych expozícií či, naopak, začleniť drobné výňatky z histórie k ilustrácii kontextu diel z ostatných rokov. Rekontextualizácia vybraných diel od polovice 18. storočia až po deväťdesiate roky 20. storočia sa sústredí na možnosti ich aktualizácie a znovuobjavenia formou začlenenia do dialógu so súčasným umením.

Miro Trubač: Apple

Samostatná výstava Mira Trubača ukazuje jeho aktuálnu sochársku polohu založenú na modelácii vo virtuálnom priestore a následnej 3D tlače. Oproti predošlým ideovým ukotveniam Trubač objektivizuje a relativizuje vlastné personálne mystérium a medziľudské vzťahy. Deje sa tak v dvoch rovinách – na jednej strane ide o demytizáciu “starého sochárstva“ jeho artikuláciou vo virtuálnom priestore a následným hľadaním nových súvislostí a kontextov. Na strane druhej ide o ukotvenie výstavy do rámca naratívnej roviny, kde dôležitú úlohu zohráva symbol a jeho dekonštrukcia – tu autor rozohráva s divákom hru plnú citácií z dejín umenia, profánnej či náboženskej ikonografie a bez zbytočného moralizujúceho pátosu predkladá komentár k antropocentrickej koncepcii sveta, ktorý nás obklopuje.

Peter Decheť: Powered by Power

V najnovšej sérii malieb sa Peter Decheť zameriava na analýzu nástrojov upevňovania a šírenia politickej moci. V plátnach drobného formátu demonštruje príbeh jednotlivca pred nadobudnutím politickej moci až po jeho osobnostnú transformáciu pod prizmou politického marketingu podporujúceho imidž vládcu, ministra, či diktátora. Séria plátien zobrazuje anonymného chlapca v parafrázach politických motívov.
Pre koncepciu výstavy je dôležitá idea „odsvätenia“ maľby, kedy vzniká špecifický enviroment, v rámci ktorého je maľba rovnocenná s architektúrou výstavy. V tomto prípade ide o readymade v podobe vyradených dverí z kaštieľa, v ktorom autor dlhodobo tvorí.


OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.