Neznámy |

INTERTEXT

kurátor výstavy

25.06.2009 - 30.08.2009

Neznáme miesto

Od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu

Vernisáž: 25. júna 2009 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 25. jún – 30. august 2009
Miesto: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš
Prezentovaní autori: Stano Filko, 1937 (SK), Július Koller 1939-2007 (SK), Václav Stratil, 1950 (CZ), Blažej Baláž, 1958 (SK), Emese Benczúr, 1969 (HU), Jan Šerých, 1970 (CZ), Viktor Frešo, 1974 (SK) Blažej Baláž, 1958: BESTEHLEN, 2009, akryl na plátne Výstavný projekt INTERTEXT prezentuje rôzne polohy konceptuálneho a postkonceptuálneho myslenia v stredoeurópskom priestore. Výstava pracuje s radikálnou redukciou obrazového poľa, v ktorom sa hlavnou vizuálnou a obsahovou figúrou stáva text. Tvorbu zúčastnených autorov z dominantnej časti definuje práca práve s týmto fenoménom, ktorý sa stáva jedným zo základných princípov postkonceptuálneho nastavenia. Projekt tak sleduje úzku špecializáciu na určitý typ výtvarného vyjadrovania, ktorá by mala viesť k prezentácii rôznych polôh textovania, od klasického konceptu 60.rokov až po súčasné postkonceptuálne tendencie (konceptuálny text, viaceré polohy neokonceptuálneho alebo postkonceptuálneho textu – simultánny text, intext, outtext) a zároveň poukázať na širokospektrálne možnosti vizuálnej aj významovej práce s jazykom. Ten sa stáva hlavným komunikačným kódom, spoločnou odrazovou rovinou a premosťovacím momentom medzi textom a obrazom. Prezentovaná expozícia na jednej strane poukazuje na prácu s textom v tautologických intenciách konceptualizmu (Július Koller, Stano Filko), na strane druhej prináša aj neskoršie polohy post a neo konceptuálneho myslenia, ktoré sa napriek redukcii hlavnej idey na textový oznam nezriekajú výtvarnej formy, ale naopak túto formu ďalej vizuálne obohacujú (Emese Benczúr), prípadne sledujú návrat k maliarskemu typu výpovede či spätného zapojenia autorského rukopisu do simultánneho textu (Blažej Baláž). Rovnako dôležitú úlohu tu zohrávajú aj novodefinované roviny persifláží, pre ktoré je charakteristická určitá forma ironického odstupu (Václav Stratil, Viktor Frešo), ako aj minimalizovaná vizualita ako narážka na klasický koncept a jeho farebnosť (Jan Šerých). Výstava je aj generačne pestrá, od priekopníkov konceptuálneho umenia v svetovom kontexte (Julius Koller, Stano Filko – účasť na renomovanej výstave „Global Conceptualism: Points of Origin 1950 – 1980“ v Queens Museum of Art, New York, 1999) cez autorov strednej generácie (V. Stratil, B.Baláž – ktorí patria k druhej či tretej vlne konceptuálnych tendencií v česko-slovenskom kontexte) až po mladších (E. Benczúr, J. Šerých, V. Frešo). Jan Šerých, 1970: Telefonní číslo na celebritu, nevím jakou (0042060 235 10 10), 2007, akryl na plátne O výstave intertext:
http://kultura.sme.sk/c/4995056/intertext-nie-je-len-o-texte.html