Neznámy |

Plavba línií

kurátor výstavy

14.01.2010 - 14.02.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Plavba línií (výber kresby a grafiky zo zbierok GJK v Trnave)
Zoznam autorov:
Alexy Janko, Ambrušová Edita, Angyal Gejza, Baláž Jozef, Bauch Jan, Bazovský Miloš Alexander, Belohradský Štefan, Brunovský Albín, Cpin Štefan, Čemický Ladislav, Čepan Oskár, Dubay Orest, Dusík Stano, Dusík Jozef, Filo Julián, Fulla Ľudovít, Galanda Mikuláš, Gažovič Vladimír, Gross František, Gwerk Edmund, Hučko Karol, Imrich Jozef, Klimo Alojz, Koniarek Ján, Lhoták Kamil, Matejka Peter, Machala Jozef, Ondriska Ján, Oravský Július, Petrašovič František, Prudilová Dohnányová Ľubica, Sedlák Emil, Sersen Leopold, Schurmann Ivan, Sivko Václav, Sklenář Zdenek, Studený František, Suchánek Vladimír, Špitz Ernest, Štefunko Fraňo, Šturdík Jozef, Tekel Teodor, Varga Ľudovít, Vodrážka Jaroslav, Votlučka Karel, Votruba Jaroslav, Vysušil Karel, Zrzavý Ján
 Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Miroslav Zajac
Vernisáž: 14. január 2010 o 18. 00 hod.
Trvanie výstavy: 14. január – 14. február 2010
  Edmund Gwerk, Krajina, 1941, suchý pastel, akvarel, ceruza, G – 796,    Cieľom výstavného programu GJK je okrem prehliadok súčasných výtvarných tendencií aj prezentácia zbierkotvornej činnosti.
Aktuálnu výstavu pod názvom Plavba línií, sme sa rozhodli zamerať práve na zbierky kresby a grafiky, ktoré tvoria dominantnú časť zbierkového fondu v počte 3493 diel. Pri výbere diel sme sa zamerali na tvorbu slovenských umelcov 20. storočia, zhruba do konca 70. rokov. Toto ohraničenie nám prináša možnosť priameho kontaktu s množstvom tradičných kresliarskych techník a materiálov (uhoľ, tuha, suchý pastel, tuš, rudka, akvarel) a tiež širokú škálu grafických techník (drevoryt, drevorez, suchá ihla, lepty, litografia, linoleoryt, monotypia, kombinované techniky), z ktorých mnohé sa pokladajú za klasické resp. „staré“, vzhľadom na súčasný vývoj v oblasti počítačovej grafiky, a tiež širokých možností tlačového spracovania.
Plavba línii predstavuje tvorbu autorov s rôznymi prístupmi a toto médium slúži ako pomocné pre tvorbu od hutných štúdií po štruktúrovanú, škicovitú kresbu, napr. pre sochárske dielo (Ján Koniarek, Fraňo Štefunko, Jozef Machala, Ľudovít Varga).
Zakladateľskú generáciu medzivojnovej tvorby reprezentuje skupina výtvarníkov Janko Alexy, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Mikuláš Alexander Bazovský, Ernest Špitz, Eugen Nevan.
Ďalšou skupinou sú autori povojnovej generácie nesúci jej odkaz vo svojej tvorbe, Jozef Baláž, ktorý prenáša znaky vojnového násilia aj do grafickej ilustrácie, napr. Krvavé sonety I. V tomto čase má zaujímavý vývin aj ranné grafické dielo Alojza Klima, ktorý reaguje prostredníctvom stvárnenia rodiny a práce v období začínajúceho socializmu. Nevyhýba sa ani téme ilustrácie, v ktorej štylizuje ľudovú tematiku (Smrť Jánošíkova). V neskoršom období prejde až ku čistej geometrickej abstrakcii. V podobnom duchu charakterizujeme aj tvorbu Júliusa Oravského, ktorá nesie charakter rudimen-tárnosti a silnej plošnej štylizácie.
Významnou zložkou je súbor niekoľkých grafík významných českých autorov, ktoré práve podtrhujú lyrickú polohu a surrealistickú fantáziu. (Jan Zrzavý, Vladimír Suchánek, Jan Bauch, Zdeněk Sklenář ). K nim zo slovenských môžeme priradiť Albína Brunovského, Editu Ambrušovú, Emila Sedláka.
Z trnavských tvorcov práve voľnej kresby a abstrakcie podávajúcej obraz hlavne biblických tém je veľký súbor kresieb Teodora Tekela. K tvorcom geometrickej abstrakcie radíme súbor diela Oskára Čepana. Treba spomenúť meno sochárov, kresliarov Štefana Belohradského, Jozefa Šturdíka a ne-poslednom rade inšpiratívne, ilustračné grafiky Stana a Jozefa Dusíka.
Táto prierezová výstava je prvou komplexnou výstavou zameranou na oblasť kresby a grafiky zo zbierkového fondu GJK a zároveň by mala priniesť nasmerovanie pri dopĺňaní a profilovaní zbierko-vého fondu galérie.