Pavol Barkóci | Arina Dotsenko | Žofia Dubová | Jana Hojstričová | Andrej Jančovič | Dávid Kurinec | Kristína Ligačová | Palo Macho | Marta Matejková-Vjatráková | Ján Mýtny ml. | Katarína Pozorová |

SKLO (venované Milošovi Balgavému)

Beata Balgavá | kurátor výstavy

11.09.2020 - 29.11.2020

(predĺžená do 29. novembra 2020)</span></small><br><small><a href="https://oldwp.nerd.sk/miesta/synagoga-centrum-sucasneho-umenia/">Synagóga - Centrum súčasného umenia

Miloš Balgavý je umelcom, ktorý má za sebou množstvo výstav po celom svete a jeho diela sú v zbierkach mnohých významných múzeí a galérií, za všetky v Museuu van den Togt v Amsterdame, v Museé des Arts Décoratifs v Lausanne, v Nationale Nederlanden v Rotterdame, vo Fínskom múzeu skla v Riihimäki, v kolekcii skla Mesta Lommel, v Uměleckoprůmyslovom muzeu v Prahe, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a v ďalších. V Galérii Jána Koniarka vystavuje umelec po štvrtý krát – tentoraz so sklárskymi umelcami narodenými v rozpätí od druhej polovice šesťdesiatych rokov (Palo Macho) až do druhej polovice deväťdesiatych rokov. Zástoj umelca je odlišný, stáva sa duchovným sprievodcom a ochrancom svojich mladších kolegov. Jeho dielo je cestou, ktorá sa voľne vinie a je dostatočne široká pre iných, ďalších… Na umelcovej ostatnej výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave – v Kopplovej vile v roku 2013 sa Miloš Balgavý predstavil – okrem svojich brúsených tavených plastík z optického a farebného skla fotografickými obrazmi, ktoré vznikali postupne v podobe fotografií dokumentujúcich celé jeho dielo. Ich autorkou je renomovaná fotografka Jana Hojstričová. Pri prvotne dokumentárnom fotografovaní Balgavého sklených plastík prejavila autorka takú mieru empatie, ktorá zrodila fotografie znamenite narábajúce so svetlom lyricky vylaďovaných Balgavého diel. Tieto fotografie sa samovoľne stávali obrazmi, pričom skúmavý umelec hľadal vždy ďalšie, nové možnosti a kompozície na fotografiách svojich pôvodných diel, až pochopil – po viacerých sústredených spôsoboch nanášania fotografií na rôzne hmoty – na papier, na hliník, že môžu byť nanesené na priehľadnú hmotu. Tu sa absolútne solitérne cesty tých, ktorí pracujú celoživotne so svetlom a s farbou – Miloš Balgavý, Palo Macho a Jana Hojstričová, hoci každý z nich diametrálne inak, paradoxným spôsobom preťali. A tak na výstave dominujú obrazy s Balgavého dielom zo skla oscilujúce medzi dokumentom a výpoveďou a sú vlastne portrétmi umelcových diel od Jany Hojstričovej a Autoportrét (diptych) – dvojjediná Machova maľba na skle s Hojstričovej fotografiou v skle.

Vynímajúc sklené plastiky Andreja Jančoviča, ktorý sa venuje tavenej a brúsenej sklenej plastike a Pala Barkóciho, u ktorého ide o ojedinelý experimentálny prístup v technológii brúseného a lešteného skla náročnou kombináciou sklenej optickej hmoty fúkaného tvaru s glycerínom, sa na výstave SKLO (venované Milošovi Balgavému) sústreďuje teda pozornosť na obraz. V roku 2017 sa v Galérii Medium v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočnila tematická výstava Vedieť – Vidieť – Maľovať, na ktorej vystavujúci autori, nepracujúci prioritne so sklom, hľadali prepojenie svojich konceptoch v skle. Na ňu nadväzovala výstava diel prevažne mladšej generácie New Glass Folder vo švédskom centre skla The Glass Factory, Boda Museum a v roku 2019 výstava Obrazy vytvorené v skle v dánskom Hempel Glassmuseu. Všetky tri výstavy sa sústreďovali predovšetkým na obrazy zo skla, v skle a na skle. Tu nájdeme provenienciu podoby diel nadaných mladých umelcov – Žofie Dubovej, Jána Mýtneho ml. a Dávida Kurinca. Ich prejav je výsledkom interdisciplinárnych programov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vidíme v nich snahu využívať tradičné technológie maľby na sklo, pri zachovaní individuálneho prejavu nezávislého od technologických postupov zaužívaných v priemyselnej výrobe. Princípom takéhoto ateliérového skla je experimentovanie so sklárskymi technológiami maľby prekrývaním farebných plôch, keramickými obtlačkami, chemickým a mechanickým odoberaním maľovaných vrstiev, pieskovaním, experimentovaním s taviacou a vypaľovacou teplotou a prepaľovaním zrkadiel. Tohto charakteru sú i vystavené sklené obrazy daľších nádejných autoriek – Marty Matejkovej-Vjatrákovej, Kristíny Ligačovej, Ariny Dotsenko a Kataríny Pozorovej.

Beata Balgavá

Vystavujúci autori:Odozva v médiách: