Neznámy |

Teodor Tekel Expresie

kurátor výstavy

04.04.2012 - 27.05.2012

Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3

výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia autora

Titul výstavy:
Teodor Tekel Expresie
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
Vernisáž: 4. apríl 2012 /streda/ o 18:00, Kopplova vila GJK
Hudobný hosť vernisáže – Oliver Rogovský - gitara, Ľubica Himičová - husle, repertoár - J. S. Bach, C. S. Saens, M. Gangi, M. D. Pujol
Trvanie výstavy: 4. apríl 2012 – 27. máj 2012
Kompozícia č. 17, 1960 - 1970, kresba suchým pastelom 
Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila na mesiac apríl a máj 2012 jubilejnú výstavu pastelov, akvarelov a kresieb františkánskeho pátra Teodora Tekela (1902-1975), známeho slovenského maliara, kresliara a grafika. Výstava je pripravená k 110. výročiu narodenia kňaza a umelca, trvale žijúceho po bezohľadnom zrušení kláštorov a reholí v roku 1950 posledných dvadsaťpäť rokov v Trnave. Obsahuje vyše štyristo vystavených diel vybraných spomedzi vyše dvetisícosemsto diel trvale uchovávaných v zbierkach trnavskej galérie. 
Už pred desiatimi rokmi usporiadala Galéria Jána Koniarka v Trnave prvú obsiahlu výstavu Tekelových diel pri príležitosti okrúhlej storočnice jeho narodenia pod názvom Oheň duše. V nasledujúcom roku 2003 bola na jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy prezentovaná aj monografia z pera PhDr. Aleny Piatrovej, PhD., vydaná v prešovskom Vydavateľstve Michala Vaška. 
Celoživotné maliarske a kresliarske dielo kňaza Teodora Tekela sa vyvíjalo svojim neohrozeným duchovným, náboženským posolstvom a nábojom v trvalej opozícii voči vtedajšiemu socialistickému, normalizačnému režimu. 
Kňaz a maliar Teodor Tekel sa narodil 26. januára 1902 v Kelemeši, dnešných Ľuboticiach pri Prešove a zomrel 14. júla 1975 v Trnave. 
Napriek skutočnosti, že sa dáva na duchovnú dráhu františkánskeho kňaza a rehoľníka, svoju skorú výtvarnú záľubu zavŕšil v rokoch 1930-1934 štúdiom maliarstva na pražskej Akadémii výtvarných umení u známeho profesora Maxa Švabinského. 
Tekelovo neobyčajne plodné maliarske, kresliarske a grafické dielo už na prvý pohľad sa vyznačuje presvedčivým expresívnym výrazom, ktorý aj vcelku výstižne odpovedá jeho prirodzenému obsahovému kresťanskému zameraniu na charakteristických zobrazených biblických námetoch, najmä zo života Krista, osobitne jeho portrétov, ukrižovania, ale aj Madony, piety a svätých. 
V tomto zmysle Teodor Tekel jedinečným spôsobom transformuje slovenskú náboženskú maľbu do súčasných polôh moderného maliarskeho a kresliarskeho jazyka, presvedčivo nepopisne tlmočiaceho vcelku symbolickým, expresívnym spôsobom duchovné náboženské myšlienky. 
V dôsledku prevažujúceho nedostatku potrebného maliarskeho materiálu spolu so zákazom prezentácie svojho diela na verejnosti páter Teodor Tekel vytvára svoje sugestívne maliarske a kresliarske expresie na akomkoľvek materiáli, ktorý mal práve po ruke, najčastejšie na skromnom a krehkom novinovom papieri, niekedy vo forme koláží. Teodor Tekel obvykle používa vo svojich kompozíciách, v ktorých prakticky splýva maľba s kresbou, tmavú kontúru, vyčleňujúcu tmavšie tlmené farby, najčastejšie modrozelené, tmavomodré, hnedé a kontrastne červené a žlté, rôznych, poväčšine malých, až miniatúrnych formátov diel. 
Výstava svojim celkovým kresťanským charakterom, korešpondujúcim duchovne vo svojej dobe so slovenskou katolíckou literárnou modernou, zamýšľaná aj na oslavu nadchádzajúceho 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, bude otvorená v Galérii Jána Koniarka v dobe od 4. apríla do 27. mája 2012.

PhDr. Štefan Zajíček