Koncepcia rozvoja GJK 2019-23

Koncepcia rozvoja GJK 2019-23

Ambíciou tejto koncepcie je v časovom horizonte 2019-23 vytvoriť z trnavskej Galéria Jána Koniarka jednu z najlepších regionálnych galérii na Slovensku aj so silným medzinárodným renomé.

Galéria Jána Koniarka v Trnave (založená 1976, od roku 2002 zriadená Trnavským samosprávnym krajom) si vydobyla postavenie ako výrazné centrum výtvarnej kultúry mesta a regiónu. Galériu Jána Koniarka vnímam ako dynamický organizmus, ktorý sa sústreďuje na spracovanie a prezentáciu umeleckých diel 20. a 21. storočia verejnosti, na sledovanie aktuálnych trendov súčasnej vizuálnej kultúry v rámci profilovania výtvarného jazyka a stimulovania domácej scény.

Z hlavných úloh, potrebných pre rozvoj galérie, vyberáme predovšetkým nasledovné:

 

 • stabilizovať činnosť galérie, po personálnej a ekonomickej analýze posilniť umelecko-historický úsek, predovšetkým odborných pracovníkov – historikov/-čky umenia a kurátorov/-rky a lektorov, optimalizovať štruktúru zamestnancov
 • obnoviť činnosť Galerijnej rady GJK ako poradného orgánu riaditeľa GJK, ktorá sa bude spolupodieľať na formovaní stratégie a profilu galérie, vrátane odporúčaní pre dlhodobý výstavný program galérie. Galerijná rad bude definovaná partnersky primeraným zastúpením jednotlivých zložiek ( zástupca zriaďovateľa TTSK – Odbor kultúry a športu; poslanec/-kyňa TTSK – člen/-ka Komisie školstva, telesnej kultúry a kultúry TTSK; predstaviteľ/-ľka galerijnej sféry; predstaviteľ /-ľka výtvarných umelcov; externý kurátor/-kurátorka; zahraničný zástupca a pod.)
 • v krátkom čase vytvoriť premostenie a nadviazať aktívnu spoluprácu s inými kultúrnymi organizáciami TTSK v jednotlivých regiónoch kraja (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Piešťany) a v rozličných odvetviach kultúrnej činnosti (galéria, múzeá, divadlo, knižnice)
 • vytvoriť sieť partnerských galérií v susedných krajinách a rozvinúť vzájomnú spoluprácu, teda na jednej strane doviesť kvalitné umenie do regiónu, na druhej strane vyviesť regionálne ( slo-venské) osobnosti do zahraničia (St. Pölten – Krems an der Donau, Linz, Győr – Budapešť, Brno – Ostrava, Katowice – Krakow, Ľviv-Kyjiv)
 • pokračovať v dobrej spolupráci s kultúrnymi inštitútmi jednotlivých európskych krajín, etablovaných na Slovensku, ktoré dokážu finančne participovať na jednotlivých projektoch (České centrum, Maďarský kultúrny inštitút, Poľský inštitút, Goethe inštitút, British Council a pod.). Využiť túto spoluprácu predovšetkým pri kľúčových periodických podujatiach (Trienále plagátu, Stredoeurópsky festival, Skúter mladého umenia – charakteristika akcií nižšie).
 • posilniť kultúrny manažment v oblasti získavania grantov (foundraising), vyhľadávať partner-ské inštitúcie pri uchádzaní sa o dlhodobé grantové programy (Višegrádsky fond, Euro 2020, Fond na podporu umenia a pod., Granty cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónov)
 • pripraviť projektovú dokumentáciu pre rozšírenie a otvorenie areálu Kopplovej vily na Zelenom kríčku (zrušenie murovaného oplotenia; nové kancelárie, garáž, nutnosť rozšíriť zbierkový depozit, workshopová miestnosť a pod.) prípadne dostavbou v prednej časti, či rekonštrukciou podkrovia vily v primeranom rozsahu

 

Pri rešpektovaní platnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Zb.z. SNR o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty, zriaďovacia listina galérie) definujem základné body rozvoja galérie nasledovne:

A. Práca so zbierkami

Galéria Jána Koniarka v zmysle štatútu je pamäťová inštitúcia – špecializovaná zbierkotvorná ustanovizeň, ktorá „zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia“. Ide predovšetkým o zbierkotvornú činnosť – akvizíciu zbierok, ich správu, evidenciu a kategorizáciu, prezentáciu tohto kultúrneho dedičstva širokej verejnosti. V tejto oblasti je potrebné najmä:

 

 • pri akvizičnej činnosti vychádzať zo štatútu galérie, jej zamerania a novodefonovanej Akvizičnej politiky GJK Trnava na roky 2019-23
 • zrealizovať inventarizáciu zbierkového fondu galérie, jej evalváciu resp. vyradiť nehodnotné diela z tohto zbierkového fondu
 • pokračovať v digitalizácií zbierkového fondu resp. v horizonte piatich rokov vytvoriť kompletný digitálny register zbierok (v počte takmer 5000 jednotiek) a jej patričnej prezentácie na svojom webovom portáli, či na celoslovenskom portáli www.umenie.sk a pod.
 • obnoviť programovú nákupnú politiku galérie, ktorá stagnovala v predošlom období z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, alebo bola vykonávaná neodborne; pri nových akvizíciách zohľadňovať časové hľadisko (absencia artefaktov od 90. rokov 20. storočia) a regionálnu príslušnosť autorov, pri sledovaní širšieho slovenského záberu. Pre túto činnosť bude v zmysle zákona zriadená Komisia pre akvizíciu zbierok v podobnom zložení ako Galerijná rada GJK Trnava
 • obnoviť zrušené stále expozície GJK – Sochár Ján Koniarek a „Zlatý fond“ galérie v novom krídle Kopplovej vily a Galériu portrétov vo vstupnom priestore vily (reinštalácia už v roku 2019). Vniesť do nich aj súčasné možnosti nových technológií (mobilné aplikácie, touch screen, inojazyčné mutácie textov a pod.). Pokračovať vo výskume a kompletizácii pozostalosti Jána Koniarka: odliať niekoľko škíc a modelov do trvanlivých materiálov (epoxid, bronz), posilniť tak jeho stálu expozíciu. Zvážiť možnosti dlhodobejších expozícií v priestore Synagógy (vybrané problémy moderného a súčasného umenia, judaiká trnavského kraja, umenie pamäte, dokumentácia architektúry a pod.).
 • pre prácu so zbierkami a ich zapožičaním iným subjektom vytvoriť nutný počet zodpove-dajúcich transportných boxov pre vybrané zbierky, aby pri manipulácií s nimi nedochádzalo k poškodzovaniu

 

B. Výstavná dramaturgia

 

 • pre výstavné činnosti v dvoch priestoroch galérie vytvoriť dlhodobý program prezentácie modernej a súčasnej vizuálnej kultúry pri sledovaní troch rovín: regionálna, celoslovenská úroveň a medzinárodná spolupráca
 • rozvinúť programovú výstavnú činnosť nielen v Kopplovej vile a Synagóge – Centre súčasného umenia, ale príležitostne aj v Koniarkovej expozícii (modifikovať tento priestor), definovať možné mediálne preferencie oboch priestorov – súčasné klasické média (maľba, grafika, fotografia a pod.) v Kopplovej vile a objekty, inštalácie, mediálne umenie, interaktívne prostre-dia, site specific inštalácie v Synagóge – Centre súčasného umenia.

 

Vo výstavnej dramaturgii galérie osobitne vyzdvihnem štyri nasledovné línie:

1. postaviť niekoľko základných kľúčových periodických prehliadok (súťažných) podujatí, ktoré budú tvoriť základnú architektúru výstavnej dramaturgie a budú sa pripravovať v trojročných cykloch:

 

 1. Medzinárodné trienále plagátu – TPT Rozvíjať prvoradú akciu galérie (aj v zmysle Štatútu galérie) s celosvetovým kontextom, ktorá sa regulárne koná už od roku 1991. Prípadne po prerokovaní v prípravnom výbore TPT rozšíriť o prezentáciu ďalších oblasti digitálneho grafického dizajnu, webdizajnu a pod. V medziobdobí trienále pripraviť aspoň jednu tematickú výstavu, či ucelenú kolekciu plagátov; zintenzívniť spoluprácu s podobnými inštitúciami a bienále/trienále (Moravská galéria Brno – Medzinárodné bienále grafického dizajnu; Muzeum plakatu Warszawa – bienále; Lahden Kaupun-ginmuseo: Lahti International Poster Triennial a pod.).
 2. Stredoeurópsky festival umení- SFU – vytvoriť tradíciu široko spektrálneho festivalu súčasného umenia so stredoeurópskym záberom v nosných oblasťach živého umenia (divadlo, tanec, vizuálne umenie, film, súčasná hudba a literatúra, sochy vo verejnom priestore); Dôležité bude vytvoriť silný medzinárodný festival – vlajkovú loď kultúry kraja, ktorý osloví nielen obyvateľov mesta, či širokú verejnosť kraja vo všetkých jeho regiónoch, ale bude mať značný cezhraničný presah a svoje špecifiká (osobité druhy umenia; umenie na ulici, vo verejnom priestore – mimo kamenných inštitúcií: pouličné divadlo, kaukliarstvo, nový cirkus, video mapping, akcie- performancie, besedy, slam poézia, realizácie sôch v parkoch a pod.). Vytvoriť intenzívny synergický efekt združením financií, priestorov a tvorivých síl umelcov a kultúrnych operátorov (nakoľko taký druh podujatia tu chýba). Tu je nutná spolupráca a vstup iných kultúrnych subjektov ako nosných spoluorganizátorov: ďalšie inštitúcie TTSK (Divadlo Jána Palárika Trnava), Mesto Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín, trnavské univerzity, knižnice a pod. Niektoré festivalové podujatie by sa mali uskutočniť aj v iných mestách a regiónoch kraja ( v spolupráci s mimo trnavskými inštitúciami). Rozvíjať tieto aktivity aj smerom k možnému získaniu národného titulu Mesto kultúry (vytvoreného FPU Bratislava), či titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.
 3. Skúter – trienále mladého českého a slovenského umenia Nadviazať na prerušenú tradíciu akcie GJK Skúter I-III v rokoch 2007-2011. Pripravovať pravidelnú prehliadku mladej generácie umelcov/-kýň do 35 rokov z Čiech a Slovenska a udeliť víťazovi Cenu Cypriána (podľa významného maliara slovenskej moderny z trnavského kraja Cypriána Majerníka (*1909 Veľké Kostoľany +1945 Praha). Rešpektovať rodovú rovnosť umelcov/-kýň v kurátorskom výbere zúčastnených. Hosťovsky prizvať k akcii striedavo umelcov z Maďarska, Rakúska, Poľska či z Ukrajiny. Štvrtý ročník Skútru zorganizovať už v roku 2019 (jún-august) s možným prizvaním maďarských umelcov.

 

2. Realizácia retrospektívnej výstavy renomovaného umelca/-kyne trnavského regiónu (výtvarníci , čo žijú alebo pochádzajú z tohto regiónu v zmysle Štatútu galérie); na základe umelecko-historického výskumu mapovať lokálnu scénu a jej výrazných predstaviteľov v podobe jednej – dvoch výstav v priebehu roka aj so základným príspevkom na monografický katalóg umelca/-kyne.

3. Prezentácia zbierkového fondu galérie GJK (alebo jeho časti) na výrazných kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Z najbližších výstav, na ktorých bude prezentovaný zbierkový fond, spomeňme aspoň: 2019 – SONDA 1 – príbeh slovenského konceptuálneho umenia, Galéria hlavného mesta Prahy; – SIGNAL , 2019 – Ludwig múzeum Budapešť; 2020 – Galéria U bieleho jednorožca Klatovy; Ján Koniarek – zakladateľ moderného sochárstva: ŽM Dunajská Streda; Oravská galéria Dolný Kubín a pod. Prirodzene paralelne prinášať do trnavského kraja aj výber zo špičkových domácich a zahraničných zbierok vizuálneho umenia dneška (napr. Strabag Foundation Viedeň, Ludwig múzeum Budapešť, Kontakt – Erste Bank Group Collection Viedeň, GHMP Praha, Fait Gallery Brno, Moderná galéria Ľubľana, MOCAK Krakow a pod.). Pri príležitosti 45. výročia založenia galérie v roku2021 vytvoriť reprezentatívnu kolekciu zo zbierok GJK pre ďalšie galérie a múzea – kultúrne inštitúcie TTSK (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica).

4. Zvážiť obnovenie maliarskeho sympózia maľby (pôvodne Moravany nad Váhom – Piešťany) a v spolupráci napr. s Balneologickým múzeom v Piešťanoch vytvoriť aj stálu expozíciu týchto sympoziálnych diel vo vybranom priestore

 

 • pre zabezpečenie otvorenosti galérie bude pravidelne vypísaná aj otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov pre umelcov, kurátorov, umelecké skupiny, či občianske združenia. Pre posúdenie jednotlivých titulov a výsledný výber výstav bude zriadená príslušná výstavná komisia (resp. samotná Galerijná rada GJK).
 • pripraviť dlhodobejšie výstavné aktivity, ktoré budú spracovávať a pomenúvať vybrané problémy moderného umenia a súčasných tendencií (ikonografické kľúče napr. kozmonautika, rozdelenie Česko-Slovenska, regionálne špecifiká)
 • rozvinúť väčšiu spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v krajskej pôsobnosti, či v rámci Slovenska a zabezpečiť možné reprízy autorských kurátorských projektov v ich výstavných priestoroch
 • vytvoriť priestor pre „hybridné“ výstavy – reálne výstavy s prvkami virtuálnej reality, s využitím nových technológií a mobilných aplikácií

 

C. Výskumná činnosť a styk s verejnosťou

 

 • v nadväznosti na výstavný program galérie zabezpečiť umelecko-historický výskum zbierkového fondu (45., resp. 50. výročie založenie galérie v rokoch 2021 a 2026), vydať obsiahly katalóg vybraných zbierok galérie (100 diel galérie) a zverejniť kompletný digitálny súpis zbierkových predmetov
 • pri kľúčových periodických podujatiach vydávať ich katalógy (reprezentatívny katalóg Trienále plagátu Trnava, Stredoeurópsky festival, trienále mladého umenia Skúter a pod.)
 • pri programovom mapovaní slovenskej a regionálnej vizuálnej scény raz za dva roky vydať monografiu /monografický katalóg jedného regionálneho umelca/- kyne
 • obnoviť dôveru verejnosti v „značku“ galérie a jej produkciu, vytvoriť systém práce s verej-nosťou, ktorá bude viac štruktúrovaná a postavená na priamej účasti a aktivite návštevníkov (metodické dni pre učiteľov, prezentácie a stretnutia s umelcami, dielne pre školskú mládež, možný galerijný Klub priateľov výtvarného umenia a pod.)
 • nadviazať užšiu spoluprácu s obidvomi Univerzitami (fakultami humanitného, pedagogického a masmediálneho zamerania) v Trnave, prípravou spoločných aktivít a prepojením edukačného procesu s praxou (študentské prehliadky, edukatívne aktivity, otázky galerijnej praxe)
 • pokračovať v programe ďalších tradičných kultúrnych aktivít na pôde galérie (koncerty vážnej , džezovej a súčasnej hudby, formát Pecha Kucha Night, festivaly, divadlá atď.) v obidvoch budovách galérie
 • vytvoriť aktívne mobilné aplikácie a wifi pripojenia vo výstavných priestoroch galérie; posilniť PR oddelenie galérie pre väčší mediálny „výtlak“ galérie na domácom a zahraničnom trhu
 • pre zlepšenie technického zabezpečenia „hybridných“ výstav s použitím digitálnych technológií je nutné doplniť a obnoviť vybavenie galérie (výkonný dataprojektor pre video mapping, dataprojektory a tablety pre online prenosy, reproduktory a sound systémy, aplikácie)

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave potrebuje silný „reštart“ celého systému, aby si znovu obnovila svoje postavenie, značku a zaslúžené popredné miesto na slovenskej kultúrnej scéne.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava

Akvizičná politika GJK 2019-23

Galéria Jána Koniarka v Trnave sa koncentruje predovšetkým na výskum a prezentáciu moderného a súčasného slovenského umenia 20. a 21. storočia v širšom stredoeurópskom kontexte.

Akvizičná politika GJK 2019-23

Galéria Jána Koniarka v Trnava je regionálna príspevková organizácia, zriaďovaná Trnavským samosprávnym krajom (založená v roku 1976). Je to zbierkotvorná a výstavná inštitúcia, ktorá sa v zmysle Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a v zmysle Štatútu galérie koncentruje predovšetkým na výskum a prezentáciu moderného a súčasného slovenského umenia 20. a 21. storočia v širšom stredoeurópskom kontexte.

Galéria Jána Koniarka v Trnave (ďalej GJK Trnava) je špecializovaná právnická osoba, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety- umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

K 1. januáru 2019 GJK Trnava disponovala celkovo 4 781 zbierkovými jednotkami. Nosnou časťou zbierkového fondu je slovenské sochárstvo zastúpené zakladateľom slovenského moderného sochárstva Jánom Koniarkom, podľa ktorého je galéria pomenovaná. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). K známym regionálnym umelcom, ktorých tvorba je bohato zastúpená, patrí žiak Jána Koniarka sochár Fraňo Štefunko (50 diel) a medailér Wiliam Schiffer (76 diel).

Významným počinom bolo získanie pozostalosti Teodora Tekela O. F. M. (1902 – 1975) v rokoch 1976 – 1977, spolu 2626 kresieb a pastelov. V roku 2006 galéria získala darom od manželky časť pozostalosti významného literárneho a výtvarného vedca a kritika Oskára Čepana (1925 – 1992). Ide o ucelenú zbierku 214 kresieb a záznamov, ktorá predstavuje Oskara Čepana predovšetkým ako výtvarníka geometrickej abstrakcie.

Na základe uvedeného bola stanovená základná koncepcia akvizičnej politiky GJK Trnava na nasledujúce päťročné obdobie rokov 2019 až 2023. Jej hlavný profil bol postavený na štyroch nosných okruhoch budovania zbierkového fondu:

 

 1. Trienále plagátu Trnava. Ide o najstaršie medzinárodné periodické podujatie galérie (založené v roku 1991). Pravidelný výber plagátov zo súťažných prehliadok doterajších ročníkov Trienále plagátu Trnava položil základ zbierky grafického dizajnu a archívneho fondu prezentovaných plagátov z celého sveta. Ide o jedinú kompaktnú medzinárodnú kolekciu súčasného plagátu na Slovensku. V rôznych tematických alebo teritoriálne členených kolekciách ich galéria zapožičiava na prezentáciu ostatným kultúrnym inštitúciám na Slovensku aj v zahraničí.
 2. Tvorba Jána Koniarka a jeho pokračovateľov. GJK Trnava k 1.1. 2019 vlastní v zbierkovom fonde 76 autorových diel. Ide o získavanie, doplnenie a odlievanie Koniarkových diel za účelom kompletizácie celoživotného diela Jána Koniarka ako zakladateľa moderného slovenského sochárstva. Zároveň ide o sledovanie vývoja sochárskeho figurálneho jazyka v priebehu 20 . storočia do súčasnosti. Ide o výskum a dokumentáciu žiakov a nasledovníkov Jána Koniarka: Fraňo Štefunko, Štefan Belohradský ako aj sledovanie plastickej tvorby do jej súčasných podôb mladej generácie. Hlavným zámerom tejto línie je neustále obnovovanie sochárskej zbierky a postavenej stálej expozície Jána Koniarka a jeho pokračovateľov v novom krídle Kopplovej vily GJK Trnava.
 3. Moderné a súčasné slovenské umenie v medzinárodnom kontexte. Ide o zmapovanie nosných tendencií a osobnosti slovenského umenia predovšetkým od 2. polovice 20. storočia dodnes. Súčasťou tejto línie je doplnenie chýbajúcich mien a podôb slovenského vizuálneho umenia pred rokom 1989 (keďže dobová nákupná politika bola značne skreslená). Zároveň smerom k súčasnému umeniu je dôležité popri klasických médiách sochárstva, maľby, či grafiky programovo reflektovať aj výboj objektov, inštalácií, intermediálnych polôh, či postupné budovanie kultúry pohyblivého obrazu – mediatéky. V rámci tohto smerovania je možné do akvizičnej politiky zapojiť aj autorov stredoeurópskeho priestoru, aj v náväznosti na periodické podujatia galérie: Stredoeurópsky festival umení a SKÚTER – medzinárodné trienále mladého umenia (umelcov/kýň do 35 rokov).
 4. Výrazné osobnosti regionálnej scény. V zmysle štatútu regionálnej galérie GJK Trnava skúma, dokumentuje a nakupuje výrazné postavy umelcov trnavského regiónu resp. umelcov/kyne Trnavského samosprávneho kraja. Ide jednak o mapovanie tvorby umelcov, ktorí priamo žili / žijú na území kraja, a jednak o umelcov/kyne, ktorí pochádzajú z tejto oblasti, alebo značnú časť svojho života a tvorby realizovali na jej území. Popri okruhu Koniarkovho odkazu a akcie Trienále plagátu ide o tretie špecifické zameranie zbierkového fondu GJK Trnava.

 

Galéria príjma aj prípadné dary umeleckých diel od umelcov/-kýň, či inštitúcií a občanov len po predošlom súhlase a ocenení Komisiou pre tvorbu zbierok GJK, menovanou riaditeľom GJK Trnava.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava